LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
Malzemeleri düzenli olarak izlemek için malzeme kartları açılır ve her malzemeye ait özellikler ilgili karta kaydedilir. Malzemeler özelliklerine göre kayıt türü belirlenerek kaydedilir.
Malzeme kartlarında malzeme kod ve açıklamasının yanı sıra, detay bilgiler (muhasebe kodları, ödeme planı bilgileri vb) kaydedilir.
Malzeme kartı açma ve kartlar üzerinde yapılacak işlemler için malzemeler listesinde ilgili menü seçenekleri kullanılır.
Malzemeler listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, malzemeye ait sipariş, irsaliye, fatura ve ambar fişleri doğrudan kaydedilir ve rapor seçenekleri ile en sık kullanılan raporlar kısa zamanda alınır.
Malzemeler listesi menü seçenekleri ve aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Ekle
Yeni bir malzeme kartı kaydetmek için kullanılır.
Değiştir
Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar
Malzeme kartını silmek için kullanılır. Bu seçenek, statüsü kullanım dışı olan kartlar üzerinde iken aktif hale gelir.
İncele
Malzeme kartını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
Kopyala
Seçilen kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar
Seçili olan malzeme kartlarının topluca çıkartılmasında kullanılır.

Sınıf Bağlantıları
Malzeme sınıf bağlantılarını kurmak için kullanılır.

Dağıtım Şablonları
Bu seçenek, varyantlı malzeme kayıtları üzerinde yer alır. Dağıtım şablonları ile malzeme için tanımlanmış olan varyantlar ve bu varyantların işlemlerde kullanılacak miktarları belirtilir.
Malzeme Hareketleri
Malzemeye ait hareketleri verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Sipariş Hareketleri
Malzemeye ait sipariş hareketlerini verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Talep Hareketleri
Malzemeye ait talep hareketlerini listelemek için kullanılır.

Emanet Malzemeler
Henüz sevkedilmemiş, firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Sevkedilmiş Emanet Malzemeler
Malzeme kartları listesinden veya cari hesaplar listesinden sevkedilen emanet malzemeleri listelemek için kullanılan seçenektir.

Satınalma Fiyatları
Seçilen karta ait alış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.

Satış Fiyatları
Seçilen karta ait alış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.

Ambar Parametreleri
Çok sayıda ambarla çalışma söz konusu ise her ambardaki bilgileri ekrana getirir.

Varyantlar
Varyantlı malzeme tanımlamak için kullanılır.

Varyant İstisna Tanımları
Teorik olarak oluşturulabildiği halde fiziksel olarak oluşturulamayacak varyantların belirlemesi için yapılan tanımlardır.

Varyant Kodu Şablon Tanımı
Otomatik varyant ataması işleminde ya da malzeme varyantlarına kod verirken kullanılacak numaralar ve uzunlukları Varyant Kodu Şablonu tanımlanarak kaydedilir.

Varyant Kodu Şablon Tanımı Kopyala
İlgili malzemenin şablon tanımının seçilecek varyantlı malzemelere kopyalanması için kullanılır. Kopyalama işleminde malzemenin özellikleri kontrol edilmez, şablonda seçili olan özellikler kopyalanır. Seçilen malzemede bu özellikler tanımlı değilse şablona göre varyant ataması yapılmaz. Şablon üzerinde yeni bir özellik seçilebildiğinden dolayı malzemeye ait özellik burada seçilebilir.

Durumu
Malzemelere ait tüm ambarlar için genel durum bilgileri izlenir.

Alımlar
Malzemeye ait alım işlem tutarları TL üzerinden aylık toplamları ile izlenir.

Satışlar
Malzemeye ait satış tutarları TL üzerinden aylık toplamları ile izlenir.

Durum Grafiği
Malzemelere ait tüm ambarlar için genel durum bilgileri grafik olarak izlenir.

Ambar Toplamları
Malzeme kartının hareket gördüğü ambarlardaki durumu Ambar Toplamları seçeneği ile izlenir.

Satınalma Döviz Toplamları
Malzemeye ait alış hareketleri, işlem dövizi bilgileri ile listelenir.

Satış Döviz Toplamları
Malzemeye ait satış hareketleri, işlem dövizi bilgileri ile listelenir.
Ekstre
Belirli tarihler arasındaki malzeme hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile alınır.

Lot/Seri Numaraları
Lot ya da seri numarası verilerek izleme yapılan malzeme kaydı üzerinde menüde yer alır. İzleme yapılan malzeme için Lot ya da seri numaraları bu seçenek ile kaydedilir.

Ara
Kod ya da açıklama girilerek istenen kaydın aranması işleminde kullanılır.
Filtrele
Malzemeler listesini, verilen filtre koşullarına uygun olan malzemeleri içerecek şekilde görüntüler.

Yaz (Etiket)
Etiketlerinin yazdırılmasında kullanılır.

Yaz (Mektup)
Mektupların yazdırılmasında kullanılır.

Güncelle
Sınıf bağlantılarına bağlı olarak malzeme bilgilerini güncellemek için kullanılır.

Toplu Güncelle
Malzeme Listesi'nde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.

Ambar Parametreleri Güncelle
Malzeme sınıfları için toplu olarak ambar parametrelerinin güncellenmesinde kullanılır.
Kayıt Bilgisi
Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Kayıt Sayısı
Malzemeler listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.

Hiyerarşi Kodlarını Düzenle
Malzeme sınıflarını ve bu sınıflar altında yer alan alt malzemeleri hiyerarşi kodu vererek gruplamak için kullanılır.

Öndeğerlere dön
Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekli ne dönüştürmek için kullanılır.

Firmaya Gönder
Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.

Firmaya Gönder (Sil)
Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.

LogoConnect Hareketleri
LDX sunucudaki hareketleri listeler.

Kilitle
İlgili kaydı kilitlemek için kullanılır. Kilitlenen kayıt üzerinde bazı işlemlerin yapılmasına izin verilmez.

Kilit Kaldır
Kilitleme işlemini iptal etmek için kullanılır.

Toplu Kilitle
Seçilen kayıtları toplu olarak kilitlemek için kullanılır. Kilitlenen kayıtlar üzerinde bazı işlemlerin yapılmasına izin verilmez.

Toplu Kilit Kaldır
Toplu kilitleme işlemini iptal etmek için kullanılır.

Kısayol Oluştur
Malzeme kaydına ait kısayol oluşturmak için kullanılır.

Kısayol Gönder
Malzeme için oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.

Silinen Kayıtlar
Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen Kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.

Değişiklik Tarihçesi
Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.

Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri
Malzeme kartları listesinden, seçilen malzemeye ait sık kullanılan alış / satış işlemleri kaydedilebilir; malzeme raporlarına ulaşım sağlanabilir.
İşlem ekleme ve raporlama için malzeme listelerinde sağ bölümünde yer alan ilgili işlem seçenekleri kullanılır.
Malzemeler listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, malzeme için
 • Satış ve satınalma sipariş fişi
 • Mal alım, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi
 • Satınalma faturası ile perakende ve toptan satış faturası
 • Ambar fişi
doğrudan malzeme listesinden kaydedilir.
Ayrıca malzemeler listesinde yer alan Rapor seçeneği ile malzemeye ait 
 • Malzeme Değer Raporu
 • Envanter Raporu
 • Aylara Göre Satış ve Alış Dağılım
raporları kısa zamanda ve seçilen malzeme için alınır.
Bu işlem seçenekleri şunlardır:
Sipariş
Malzeme listesinde seçilen malzeme için satış ya da satınalma sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fiş satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. Siparişin ilgili olduğu cari hesap ve sipariş miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi'nden kaydedilen sipariş fişi, satış ya da satınalma sipariş fişleri listelerinde yer alır.
İrsaliye
Malzeme listesinde seçilen malzeme için satınalma, perakende satış ve toptan satış sevk bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır. İrsaliye  satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi'nden kaydedilen irsaliyeler, satınalma ve satış irsaliyeleri listelerinde görüntülenir.
Fatura
Malzeme listesinde seçilen malzeme için satınalma, perakende satış ve toptan satış bilgilerini içeren faturaları kaydetmek için kullanılır. Fatura  satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi'nden kaydedilen faturalar, satınalma ve satış faturaları listelerinde görüntülenir.
Malzeme Fişleri
Malzeme listesinde seçilen malzeme için ambar transferi işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
Raporlar
Malzeme listesinde seçilen malzeme için aşağıda listelenen raporları almak amacıyla kullanılır:
Malzeme Değer Raporu, Envanter Raporu, Aylara Göre Alış Dağılımı, Aylara Göre Satış Dağılımı
Sihirbaz
Malzeme ekleme sihirbazı ile kısa sürede temel bilgilerle malzeme kartı açmak için kullanılır.

Malzeme Kartları
Malzeme ile ilgili bilgiler, her bir malzeme için ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur. Malzeme tanımları ile, kod ve açıklamasının yanı sıra, malzeme ile ilgili detay bilgiler (birimler, alternatifler, malzeme özellikleri, muhasebe kodları ve müşteriler/tedarikçiler) kaydedilir. Malzemenin sabit kıymet türünde olması durumunda, sabit kıymet bilgileri kart üzerindeki Sabit Kıymet sayfasından kaydedilir.
Malzeme bilgileri şu başlıklarını taşıyan sayfalar ile kaydedilir:
 • Genel Bilgiler
 • İzleme
 • Birimler
 • Alternatifler
 • Malzeme Özellikleri
 • Muhasebe Hesapları
 • e-Mağaza

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...