LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 05:39:00 by logo bayisi   No comments

/a>


Sabit Kıymet kartları malzeme kartları ile benzer özellikler taşır. Genel Bilgiler penceresindeki alanlardan sabit kıymet olarak kullanılan malzemeye ait genel bilgiler (kod, açıklama, özel kod, yetki kodu, üretici kodu) kaydedilir.
Sabit kıymet kayıtlarında ve hesaplamalarda kullanılacak bazı bilgiler kart üzerinde Sabit Kıymet Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.
Amortisman Türü: Sabit kıymete uygulanacak amortisman türünün belirlendiği alandır. İki tür amortisman uygulanabilir. Bunlar Normal ve Azalan Bakiye türleridir. Burada belirlenen tür sabit kıymet fiş ve faturasına öndeğer olarak aktarılır.
Sabit kıymetler bilançoda maliyet değeri ile bedellenir. Maliyet değeri fatura tutarı ile bu sabit kıymet için yapılan diğer giderlerden oluşur.
Normal amortisman uygulamasında sabit kıymetin değeri belli süre içinde ve eşit tutarlar uygulanarak sıfıra iner. Hesaplamalarda kullanılacak kayıt öndeğerleri belirlenir.
Azalan Bakiyeler uygulamasında ise sabit kıymetler her yıl belirtilen amortisman oranı kadar değer kaybeder. Bir sonraki yılın amortisman değeri sabit kıymetin o andaki değeri üzerinden hesaplanır. Böylece her yıl bakiye, yani kalan sabit kıymet değeri azalmış olur. Amortisman süresinin son yılında o ana kadar sabit kıymetin inmiş olduğu değerin hepsi birden amortisman olarak ayrılır ve sabit kıymetin değeri sıfıra iner.
Amortisman Oranı: Amortisman payının hesaplanmasında kullanılan yüzdedir. Burada verilen oran alım fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Normal amortisman yönteminin kullanılması durumunda amortisman oranı %20, azalan bakiyeler, bir diğer deyişle hızlandırılmış amortisman uygulamalarında ise amortisman oranı en az %40'tır.
Amortisman: Sabit kıymetin üzerinden amortisman ayrılmaya başlanmasından amortisman ayrımının tamamlanmasına kadar geçen süredir. Bu alana seçilen amortisman türü ve verilen yüzde üzerinden hesaplanan amortisman süresi otomatik olarak aktarılır.
Yeniden Değerleme: Bu alanda sabit kıymetin yeniden değerlemeye tabi tutulup tutulmayacağı belirlenir.

Amortismana tabi maddi duran varlıklar yeniden değerlemeye tabi tutulabilir. Bilanço usulüne uygun defter tutan işletmeler ile ülke dışında faaliyet gösteren kuruluşlar ülke içindeki duran varlıkları için yeniden değerleme yapabilirler. Yeniden değerleme yapıldığında bilançoda varlıklar yüksek değerde yer alır ve yeniden değerlenmiş değer üzerinden amortisman ayrılabilir. Yeniden değerleme katsayısı Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir ve her yıl yenilenir. Yeniden değerleme her sabit kıymet için ayrı yapılır. Aynı yıl içinde alınan sabit kıymetler için yeniden değerleme yapılamaz.
Değerleme Amortismanı: Bu alanda yeniden değerleme tutarlarına amortisman uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Burada yapılan seçim sabit kıymet faturalarına öndeğer olarak aktarılır.
Kıst Amortismanı: Kıst amortisman, satın alınan sabit kıymetin satın alındığı tarihten yıl sonuna kadar geçen ay sayısı dikkate alınarak yapılan amortisman hesaplamasıdır.

Şu anda sadece şirketlerde kullanılan binek otomobiller için kıst amortisman geçerlidir. Binek otomobiller dışındaki tüm sabit kıymetler için tam yıl amortisman ayrılır. Binek otomobillerin masraflarının yarısı gider olarak kabul edilir. Binek otomobilin ekonomik değerini artıran harcamalar maliyet bedeline dahildir. Bakım harcamaları maliyet bedeline dahil değildir.
Hurda Değeri: Hurda Değeri alanı, bu sabit kıymet için üzerinden amortisman ayrılmayacak son değerin girildiği alandır. Böylece sabit kıymetin net defter değeri hiç bir zaman sıfırlanmayacaktır.
Sabit Kıymet Tipi: Sabit kıymetleri gruplandırmak ve raporlamada kolaylık sağlamak için kullanılır.
Kullanım Yeri
Gider: Tanımlanan sabit kıymetin amortismanının kendi üzerinden değil, gider olarak kullanıldığı sabit kıymet üzerinden yapılacağını belirtir. Maliyet artırıcı giderlerin itfa işlemlerinde bu bilgi önemlidir.
Özel Maliyet: Sabit kıymet özel maliyet sınıfına girecek sabit kıymetler binanın yeniden boyanması durumunda harcanan boya masrafı gibi örneklendirebilir. Bu ve benzeri durumlar için TFRS açısından sabit kıymet düzeltme hareketlerinin oluşmasında farklılıklar söz konusudur. Bu tip giderler için sabit kıymet tanım penceresinde Özel Maliyet seçeneği yer almaktadır. Düzletme kayıtları bu seçeneğin işaretlendiği sabit kıymetler için oluşturulur.


0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...