LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Ücretsiz Whatsapp Destek Hattımız : 0555 564 08 70
On 10:56:00 by logo bayisi   No comments
Personelin muaf olduğu uygulamalar bordro bilgileri penceresinde Muafiyetler alanında belirlenir. 
Tasarruf Teşvik Fonu: Eğer personel için TTF kesintisi sözkonusu olamayacak ise kutu işaretlenir. 
Savunma Sanayi Fonu: Personelin savunma sanayii destekleme fonundan muaf olup olmadığı bu alanda belirtilir. Eğer personelin maaşından SSDF için kesinti yapılmayacaksa ilgili kutu işaretlenir. 
Gelir Vergisi: Bu alanda yabancı personelin gelir verisinden muaf olup olmadığı belirlenir. Eğer personelin maaşından gelir vergisi kesilmeyecekse ilgili kutu işaretlenir. 
Damga Vergisi: Personelin damga vergisinden muaf olup olmayacağını belirtir. Personel damga vergisine tabi olmayacaksa ilgili kutu işaretlenir. 
Özel Vergi İndirimi: Personelin özel vergi indirimi uygulamasından muaf olup olmayacağını belirtir. Personel özel vergi indirimi uygulamasına tabi olmayacaksa ilgili kutu işaretlenir.
Asgari Geçim İndirimi: Personelin asgari geçim indirimden yararlanıp yararlanmayacağını belirtir.
  
Puantaj hesaplaması yapılırken hesaplama yapılan ayda geçerli olan kanuni değişikliklerde AGİ muafiyeti bilgisine bakılır.  Sicil kartı bordro bilgilerinde bu alan işaretlenmişse  o kişi ve ailesi  için hesaplama yapılmaz, işaretlenmemişse hesaplama yapılır. 

Tabilikler
Çalışma Kanunu: Personelin hangi çalışma yasasına tabi olduğunu belirtir. Bu alan
 • Basın İş Yasası
 • Deniz İş Yasası
 • İş Kanunu seçeneklerini içerir.

İndirim Kanunu: Personelin hangi çalışma yasasına tabi olduğunu belirtir. İndirim kanunu seçenekleri listelenir ve personelin tabi olduğu kanun seçilir. 
Belge Türü: Personelin tabi olduğu belge türünün seçildiği alandır. 
İstihdam Yasası: Personelin istihdam yasasından yararlanma oranının belirlenmesinde kullanılır. 

5921 Sayılı Kanun
Bordro bilgileri penceresinde bu başlık altındaki alanlardan işsizlik sigortasından faydalanan sigortalıların işverenler tarafından işe alınmasını teşvik etmek için yapılan kanuni düzenlemelere ilişkin bilgiler;
 • İndirim Kanunu (Fiili Olmayanlar İçin)
 • İstihdam Yasası (Fiili Olmayanlar İçin)
 • İşsizlik Ödeneği Gün alanlarında girilir. 
Bu yasal düzenleme kapsamında işsizlik ödeneğinden faydalanan bir sigortalının, SGK'ya karşı herhangi bir borcu bulunmayan ve son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işçi alan bir işveren tarafından işe alınması durumunda, bu işveren bordroya bağladığı yeni personele ait SGK priminin hem çalışan hem de işveren hisselerinin belli bir kısmını ödemekten muaf olacaktır. Bu tutar işsizlik ödeneğinden para alacağı kalan günler için ilgili şahıs adına işsizlik fonundan tahsis edilecektir. 
6111 Sayılı Kanun
6111 Sayılı Torba Yasa'da yer alan istihdam teşvikleriyle, işverenin, aynı çalışan için %5 hazine teşvik ve işsizlik fonu işveren payı desteklerini birlikte alması sağlanmıştır. Bir çalışan için %5 hazine teşviği yanında sadece ikinci bir ek teşvik de uygulanabilir. 
Yeni Yasa ile birlikte gelen 2 ayrı teşvik sözkonusudur;
 • %5 Hazine Yardım Önceliği
 • Ek İstihdam Teşviği
Her iki teşvik de Bordro Bilgileri penceresinde 6111 Sayılı Kanun alanında yer alan alanlardan girilen bilgiler doğrultusunda sistemde tanımlanır. 
%5 Hazine Yardım Önceliği
Bordro Bilgileri penceresinde, bu başlık altında yer alan alanlardan, yeni yasayla sağlanan teşviklerin uygulanabilmesi için yapılan kanuni düzenlemelere ilişkin bilgiler girilir. 
Bu bölümde yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır: 
 
5510 Öncelikli (%5): Yıllardır uygulanmakta olan "tek teşvikten faydalanabilir" kanununun yerine %5 hazine yardımı uygulamasının gerçekleştirildiği alandır. Böylece sicil kartlarında bu alanı işaretli olan tüm personelin bordrolarında İstihdam Yasası öncesinde %5 hazine yardımı hesaplanır. 
Ancak şunu unutmamak gerekir ki; bu alanda yapılan seçimin geçerli olması için, yasanın yürürlüğe girdiği 1 Mart 2011 tarihinden sonra puantajın düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bunun anlamı, 1 Mart 2011 öncesi puantajlarda, bu alan seçili olsa da öncelikli hazine teşviği (%5) hesaplanmayacak demektir. 
Bu alan işaretli değilse, sadece, istihdam yasası alanında seçili olan istihdam teşvik hesabı uygulanır. 
İstihdam Teşvik Süresi (Ay): Hazine yardım önceliğinin uygulanacağı süre bu alanda belirlenir. 
İstihdam Teşvik Başlangıcı: Hazine yardım önceliğinin başlangıç bilgisi bu alanda belirlenir. 
Torba Yasa (6111) Ek İstihdam Teşviği
6111 Sayılı Kanunun getirdiği ikinci teşvik, işsizlik sigortası fonunca yeni alınan personellerin işveren priminin karşılanmasını öngörmektedir. 
Ek İstihdam teşviğinden yararlanan bir personelin kaydını oluşturulabilmek için yine Sicil Kartı - Bordro Bilgileri sayfasında yer alan 6111 Sayılı Kanun bölümündeki alanlar kullanılır.
Ancak öncelikle Bordro Bilgileri sayfasındaki İstihdam Yasası alanında "6111 Torba Kanun Ek İstihdam" seçimi yapılmalıdır. Böylece Sicil kartında tanımlı personelin yeni yasadan yaralandığı sisteme girilmiş olur. 
 
Ek İstihdam Teşviği doğrultusunda bu bölümde yer alan alanlardan girilen bilgiler şöyledir: 
5510 Öncelikli (%5): Hazine yardımı teşvik uygulamasının belirtildiği alandır. Bu alan mutlaka işaretli olmalıdır. 
İstihdam Teşvik Süresi (Ay): Sicil kartında bilgileri bulunan personelin bu teşvikten yararlanacağı süre, ilgili kanunun detaylarında gösterildiği şekilde hesaplanarak girilir. 
Bu durumda teşviğin uygulanacağı süre;
 • Çalışanın yaşına
 • Cinsiyetine
 • İşkur Kurumunda kaydının olup olmamasına
 • Mesleki yeterlilik belgesi olup olmamasına göre değişmektedir.
İstihdam Teşvik Başlangıcı: Bu alanda yapılan tarih seçimiyle istihdam teşviğinin hangi aydan itibaren uygulanacağı belirtilir.
Yeni istihdam teşviği, SGK Matrahı üzerinden uygulanır. 
6322 Sayılı Kanun "Ekonomi Bakanlığı Teşviği"
6322 Sayılı kanunda yeralan Ekonomi Bakanlığı yatırım teşvikleri kapsamında, kanunda belirtilen şartları sağlayan işyerleri için Asgari Ücret Matrahı üzerinden işveren SGK payı ilgili bakanlık tarafından karşılanmaktadır.
6111 Sayılı kanun için kullanılan %5 Hazine Teşviği, Süre ve Teşvik Başlangıç Tarihi alanları 6322 Sayılı Kanun için de kullanılır. Hesaplanan teşvik tutarı, Hesaplar penceresi üzerinde Ekonomi Bakanlığınca Karşılanan işveren primi şeklinde gösterilir.
6111 – 6322 Sayılı Teşvik Kanunları alanında girilen bilgiler şunlardır: 
5510 Öncelikli (%5): Hazine yardımı teşvik uygulamasının belirtildiği alandır. Bu alan mutlaka işaretli olmalıdır. 
İstihdam Teşvik Süresi (Ay): Sicil kartında bilgileri bulunan personelin bu teşvikten yararlanacağı süre, ilgili kanunun detaylarında gösterildiği şekilde hesaplanarak girilir. İstihdam teşvik süresi sona ermişse hesaplama yapılmaz. 
İstihdam Teşvik Başlangıcı: Bu alanda yapılan tarih seçimiyle istihdam teşviğinin hangi aydan itibaren uygulanacağı belirtilir.
Yeni istihdam teşviği, Asgari Ücret SGK Matrahı üzerinden uygulanır. Bu yasanın ilgili personele uygulanabilmesi için İstihdam Yasası alanında "6322 Sayılı Kanun Ekonomi Bakanlığı Teşviği" seçilmelidir.
6322 Sayılı Kanun ile hesaplanan teşvik tutarına İşsizlik Sigortası Fonu dahil değildir. Bu nedenle kullanıcı tarafından programda Ayarlar / Parametreler / Bordro Parametreleriekranında Diğer Parametreler sayfasında "İstihdam Yasasına İşsizlik Oranı Dahil" filtre satırında "Hayır" seçimi yapılmalıdır. 
Azeri Mevzuatına Göre Çalışma Durumunda Bordro Bilgileri Penceresinde yer alan diğer alanlar
Azeri mevzuatına göre, vergi indirimlerinin bordro bilgileri üzerinden hesaplatılması söz konusudur. Vergi indirimine ait bilgiler, Vergi İndirimi alanından kaydedilir ve izlenir. Vergi İndirimi alanı yalnızca Azeri mevzuatına uygun çalışma sözkonusu ise Bordro Bilgileri sayfasında yer alır.
Vergi indirimi alanı 4 seçeneklidir. Bu alanda yer alan seçenekler, yine Azeri mevzuatına göre çalışma sözkonusu ise, programın Ayarlar bölümünde Kanun Parametreleri penceresinde yer alan Gelir Vergisi sayfasında tanımlanır. Puantaj hesaplanırken, bu alanda yapılan seçime göre kanun parametrelerindeki vergi indirim tutarı dikkate alınır.
On 10:52:00 by logo bayisi in    No comments
Personelin önceki iş yerlerindeki bordro bilgileri ile puantaj hesaplarında kullanılacak diğer bilgiler sicil kartı üzerinde Bordro Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

Ücret Ayarlama: Personelin ücret ayarlamalarından yararlanıp yararlanmayacağını belirtir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.
Sakatlık Derecesi: Sakat personel çalıştırılması durumunda, sakatlık derecesinin belirtildiği alandır. Sakatlık derecesi gelir vergisi hesaplarında kullanılır.
Fiili Hizmet Zammı: Personel içi geçerli olacak fiili hizmet zammı bilgisidir.
Tehlike sınıflarına göre, çalışanların işveren SGK primlerinin hesaplanmasında kullanılacak gün sayısı ve puanları Ayarlar program bölümünde Kanun Parametreleri seçeneği ile kaydedilir.
Hesaplamalarda çalışanların çalıştıkları her 360 güne ek olarak tabloda belirtilen gün sayısı ve puanlar dikkate alınır ve bu gün sayılarının karşılarında yer alan puanlar, malullük, yaşlılık, ölüm priminin işveren oranına eklenir. Personel için geçerli olacak gün ve puan sicil kartında Bordro Bilgileri seçeneği ile belirlenir. 

Asgari Geçim İndirimi: Asgari geçim indiriminden yararlanacak personelin medeni durumunun belirlendiği alandır. Sicil kartında tanımlı personele puantaj oluşturulurken bu alanda yapılan seçime göre hesaplama gerçekleştirilir. Asgari geçim indirimi alanında listelenen seçenekler, Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları menüsü altında yer alan Asgari Geçim İndirim Oranları seçeneği ile kaydedilir.
Asgari geçim indirimi alanında "Belirtilmemiş" seçimi yapıldığında puantaj hesaplanırken Aile Bireyi kayıtları dikkate alınır. 

Önceki İşyerlerine ait bilgiler
Kümülatif Vergi Matrahı: İşe alınan personelin bir önce çalıştığı işyerindeki vergi matrahı bu alanda kaydedilir. Kaydedilen bilgiler personelin önceki iş yerlerindeki toplamlarını (programın ilk kullanımda ise çalışan personele ait son bilgileri) gösteren bilgilerdir.
Kıdeme Ek Gün: Kıdem hesaplamasında, kıdeme eklenecek gün bilgisi tanımlanır ve tazminat hesaplamaları da buna göre yapılır. Kıdeme ek gün bilgileri Bordro Bilgileri penceresinde yer alan Kıdeme Ek Gün alanından kaydedilir. Bu alandan sadece pozitif tam sayı girişi yapılır.
SGK Günleri: Sicilde tanımlı olan personele ait prim ödenmiş olan gün sayısıdır.
SGK Emeklilik Günü: Sicilin emeklilik hakkını kazanması için gerekli olan toplam prim ödeme gün sayısıdır.
UFRS İskonto Oranı: İşyerine ait kıdem tazminatı riskini gösteren alandır. Bu alana bilgi girildiğinde kurumun kıdem tazminatı riski hesaplamaya dahil edilir.
Hem Bordro Parametrelerinde hem de sicil kartında UFRS İskonto Oranı alanında değer girişi yapılmışsa hesaplama yapılırken sicil kartında verilen oran dikkate alınır. Eğer sicil kartında bu alan boş bırakılmış, Bordro Parametrelerinde oran girilmişse Bordro Parametrelerinde verilen oran hesaplamaya dahil edilir.

Diğer Bilgiler
AR-GE kapsamına giren kurumların gelir vergisi istisnasının belirlendiği alandır. 
Bu alan aşağıdaki seçeneklerden oluşur.
 • Belirtilmemiş
 • % 80
 • % 90
 • % 95
 • % 100
AR-GE Yasası alanında yapılan seçime göre, seçili personel için hesaplanan gelir vergisinden AGİ Tutarı düşüldükten sonra kalan ödenecek gelir vergisi tutarının %80, %90, %95, %100 oranlarında teşviğe tabi olduğu belirlenir.
Belirtilmemiş seçeneği ise; kartta tanımlı personelin AR-GE kapsamında olmadığını gösterir. Bu alan öndeğer olarak Belirtilmemiş seçeneği ile gelir. Gerekirse değiştirilir.
AR-GE Adam/Ay: Kartta tanımlı personelin 30 gün içerisinde Ar-Ge kapsamında çalışma oranı bilgisidir. Bu alana 0 ile 1 arasında değer girilir. Bu alanda girilen değer, puantaj kartları Sicil Bilgileri sayfasında ilgili alana doğrudan yansıyacaktır.
On 10:46:00 by logo bayisi   No comments
Personelin ücret bilgileri, sicil kartında Ödeme Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Ödeme bilgileri programı kullanan kişinin yetki koduna göre sicil kartında yer alır.


Ücreti: Personelin aldığı ücrettir. Bu alanda asgari ücretin altında bir değer girildiğinde gelen uyarı mesajı, Uyarı Parametreleri'nde "Ücret Bilgisi Asgari Ücretin Altındaysa (Devam Et, Kullanıcıyı Uyar, İşlemi Durdur) parametresinde yapılan seçime göre gösterilir. 
Para birimi : Personele ödenen ücretin hangi para birimi üzerinden ödeneceği, hesaplama şekli ile ücretin ne şekilde ödeneceği ücret alanında kaydedilir.
Ücretin ödeneceği para birimi seçilir. Ücretin yerel para birimi dışında farklı bir döviz türü üzerinden ödenmesi durumunda döviz türleri listelenir ve ilgili döviz türü seçilir. 
Ödeme Tipi: Ücret alanında girilen tutarın hangi mesai süresini içeren çalışma sonucunda ödeneceği ücret birimi alanında belirlenir. Ücret birimi ay, gün, saat olmak üzere üç seçenek içerir. Burada yapılacak seçim ücret hesaplamalarını etkileyecektir. Programda öndeğer olarak ay seçeneği işaretlidir.
Personele ücreti saat veya gün üzerinden ödenecekse ilgili tip seçilir. 
Hesaplama Şekli: Ücret türü Brüt ve Net olmak üzere iki seçeneklidir. 
Net seçiminde ücret alanında girilen tutar, personelin aldığı net tutardır. Hesaplamalar sırasında brüt ücret, bütün kesintilerden sonra sicil kartında belirtilen net ücrete dönüşecek şekilde program tarafından hesaplanır. 
Brüt seçiminde ise ücret alanında girilen tutar kesintilerin yapılmadığı brüt tutardır. Hesaplamalar yapılırken burada belirlenen brüt ücret üzerinden kesintiler hesaplanır ve personele verilecek net ücret bulunur. Programda öndeğer olarak brüt seçeneği seçilidir. 
Yetki Kodu: Kullanıcının yetki kodudur. Ücret ve adres bilgileri penceresi, programı kullanan kişinin programı kullanım yetkisine göre ekrana gelir. 
Ödeme Şekli: Personele ücretinin ne şekilde ödeneceği Ödeme Şekli alanında belirlenir. Ödeme şekli;
 • nakit
 • çek
 • banka olmak üzere üç seçeneklidir.
Programda öndeğer olarak banka seçilidir. 
Banka bilgileri: Ödeme şekli banka ise, banka bilgileri bölümünde, personele yapılacak ödemenin hangi bankaya yapılacağı ve hesap numarası kaydedilir. 
Banka adı: Personelin hesabının bulunduğu bankanın adıdır. 
Şubesi: Personelin hesabının bulunduğu banka şubesidir. 
Şube Kodu: Ödemenin yapılacağı banka şubesinin, bankadaki kodudur. 
Hesap numarası: Personelin bankadaki hesap numarasıdır. 
IBAN Numarası: Banka hesabı IBAN numarasıdır.
Personele ödemelerin elektronik bankacılık aracılığıyla yapılması durumunda, bankanın istediği formatta hazırlanan dosyaya bilgiler aktarılır. Banka aktarımlarında her banka için hazırlanan dosya ve bu dosyadaki bilgiler farklı olabilir. Ödeme dosyası oluşturulurken, personel sicil kartında belirtilen banka bilgileri dikkate alınır. 
Masraf Merkezi: Ödemenin izleneceği masraf merkezini belirtir. Masraf merkezi raporlarda filtre olarak kullanılır.
Dağıtım Şablonu Personelin tabi olduğu masraf merkezlerinin tarihsel bazda tutulabilmesi ve programda oluşan maliyetlerin(puantaj vs) masraf merkezlerine dağıtılabilmesini sağlayan dağıtım şablonu kodudur. Kayıtlı şablon tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu bilgi sicil tarihçesinde de tutulmaktadır.
Proje Kodu: Personelin ilgili olduğu proje kodudur. Proje tanımları ile yapılan işlemlerin proje bazında Ticari Sistem uygulamasına entegrasyonu sağlanır. Kayıtlı proje listelenir ve ilgili proje seçilir. 
Devreden Yuvarlama Farkı Sıfırlaması: Devreden yuvarlama farklarının sıfırlanması istenmiyorsa bu alan işaretlenir.
Kümülatif Matrah Aktarımı: Personel kümülatif matrah aktarımından muaf olacaksa bu seçenek işaretlenir. 
Eski Hükümlü: Çalışanın eski hükümlülük durumunun olması durumunda bu seçenek işaretlenir. Bu bilgi sadece Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi için kullanılır. 
Terör Mağduru: Çalışanın terör mağduru olması durumunda bu alan işaretlenir. İş Kur Bildirgelerinden biri olan İşgücü Çizelgesinde terör mağduru kişi sayısının tespitinde kullanılır.
On 10:43:00 by logo bayisi in    No comments
Personele ait özlük bilgileri sicil kartı üzerinde alt bölümde yer alan alanlardan kaydedilir.
Cinsiyeti: Arşiv ve raporlama amacıyla kullanılan personel bilgisidir. Kadın ve erkek ve boş olmak üzere üç seçeneklidir. Boş seçeneği cinsiyeti bilinmeyen aile yakını bilgi girişi için kullanılır.
Doğum tarihi: Personelin doğum tarihidir.
Medeni hali: Personelin medeni durumunun kaydedildiği alandır. Medeni durum seçenekleri listelenir ve ilgili durum seçilerek alana aktarılır.
Ehliyet sınıfı: Ehliyet bilgisinin kaydedildiği alandır. Ehliyet sınıfı seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.
Pasaport numarası: Personele ait pasaportun numarasıdır.
Öğrenim durumu: Öğrenim durumunun kaydedildiği alandır. Öğrenim durumu seçenekleri listelenir ve ilgili durum alana aktarılır. Raporlama amaçlı kullanılır.
Mesleği: Personelin mesleğinin belirtildiği alandır. Raporlama amaçlı kullanılır. 
Meslek Kodu: Personelin meslek kodunun seçildiği alandır. SGK tarafından belirlenmiş meslek kodları listelenir ve seçim yapılır. SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK İşten Ayrılış Bildirgesi formlarında bu alanda seçilen meslek kodu kullanılır. Ayrıca Personel Listesi raporunda da meslek kodları bilgisi takip edilir.
Askerlik durumu: Erkek çalışan için askerlik durumu bu alanda belirtilir. Durum seçenekleri listelenir ve seçim yapılır. Terhis, Tecil, Muaf ve boş olmak üzere 4 seçeneklidir. Askerlik durumu alanında yapılan seçime göre terhis tarihi ve tecil süresi bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir. Cinsiyet alanında Kadın seçiminin yapılması durumunda bu alanlara bilgi girilemez.
Sicil Kartları üzerinden ayrıca puantaj kartı açma, borç kaydı ekleme ve personelin tabi olduğu kurum çalışma parametrelerini kaydetme ve izleme işlemleri de yapılır.
Bunun için Sicil Kartları üzerinde yer alan ilgili seçenekler kullanılır:
Puantaj Ekle
Sicil kartları listesinden seçilen sicile ait puantaj kartını eklemek için kullanılır.
Borç Kaydı Ekle
Sicil kartları listesinden seçilen sicile ait borç işlemi eklemek için kullanılır.
Tabi Oldukları
Sicil kartları listesinden seçilen sicile ait tabi olduğu kurum çalışma parametrelerini kaydetmek için kullanılır.
Aktivite Kaydı Ekle
Sicil kartları listesinden aktivite kaydı eklemek için kullanılır.
Atama Kaydı Ekle
Sicil kartları listesinden atama kaydı eklemek için kullanılır.
On 10:38:00 by logo bayisi in    No comments
Personel sicil numarası, adı soyadı, firma, iş yeri, bölüm, işe giriş tarihi, görevi, derecesi, kişisel bilgiler ana bilgiler sayfasından kaydedilir. 
Sicil numarası: Personele ait işlemlerin yapılacağı, bilgilerin izleneceği sicil numarasıdır. Sicil numarası alanı 10 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Numara verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Sicil numarası aynı zamanda personele ait bilgileri içeren sicil kartının da kodudur.


Adı: Personelin adıdır. 
Soyadı: Personelin soyadıdır. 
Kurum: Personelin çalıştığı firmanın numarasıdır. Tanımlı firmalar listelenir ve personelin çalıştığı firma seçilir. Personelin çalıştığı firma numarası girilmeden sicil kartı kaydedilmez. 
Bordro Programı ile istenen sayıda firma açılabilir ve bu firmalarda çalışan personelle ilgili bilgiler girilip izlenebilir. Hesap şablonları ve puantaj öndeğerleri her firma için ayrı ayrı tanımlanabilir ve resmi bildirgeler firmalara göre ayrı ayrı bastırılır. 
Bölüm: Personelin çalıştığı bölümdür. Tanımlı bölümler listelenir ve personelin çalıştığı bölüm seçilerek alana aktarılır. Bölümler listesinde yalnızca firma alanında belirtilen firmaya ait bölüm tanımları yer alır. 
İşyeri: Firmaya ait işyeridir. Tanımlı işyerleri listelenir ve ilgili tanım seçilerek alana aktarılır. İşyerleri listesinde yalnızca bu firmaya ait iş yerleri listelenir. Personelin çalıştığı firma belirtilmeden iş yeri alanına bilgi girilemez. 
Birim: Firmaya ait birim bilgisidir. Tanımlı birimler listelenir ve personelin çalıştığı birim seçilerek alana aktarılır. 
Özel Kod: Sicil bilgilerini gruplamakta kullanılan 24 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının, sicil bilgilerini kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, sicil bilgileri üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. 
İkinci Adı: Personelin (varsa) ikinci adıdır. 
Akademik Ünvanı: Personelin akademik ünvan (doktor, doçent, öğretim görevlisi vb.) bilgisidir. 
Bordro Kodu: Bu alan ikinci bir kodlama alanıdır. Ücret ödeme şekli, türü ve zamanına göre personeli gruplamak için kullanılır. Bordro kodu raporlarda filtre olarak yer alır. 
Giriş Tarihi: Personelin firmada işe başlayış tarihidir. Günün tarihi alana öndeğer olarak gelir. Personelin işe giriş tarihi kaydedilir. 
Sosyal Güvenlik Statüsü: Personelin sosyal güvenlik statüsünün kaydedildiği alandır. Statü seçenekleri listelenir ve seçim yapılır. Burada yapılan seçim puantaj hesaplarını etkiler. Belirlenen statüye göre personelin bordrosu alınır.
Unvanı: Personelin şirket içindeki pozisyonunun adı ya da ünvanıdır. 
Görevi: Personelin firmadaki görevidir. 
Yöneticisi: Personelin kurum içerisinde hangi yöneticiye bağlı olarak çalıştığı bu alanda belirtilir.  Simgesi tıklanarak sicil kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Yöneticisi alanı, organizasyon şeması işlemleri ekranında, şema tipi sicil detayında olduğunda, bağlı olduğu sicil olarak kullanılarak yeni şema yapısını oluşturmak için kullanılır.

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...