LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Ücretsiz Whatsapp Destek Hattımız : 0555 564 08 70
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe istinaden E-fatura mükelleflerinin ihracat işlemlerinin elektronik olarak gönderiminin yapılabilmesi için 2.42.00 versiyonu itibariyle Go Plus ve
Go 3 ürününe e-İhracat İşlemleri Modülü eklenmiştir. GO Plus/GO 3 ürünlerinde ihracat faturalarının e- Fatura olarak gönderilebilmesi için güncel LEM paketine sahip olunması, 2.42.00 sürümüne geçiş yapılması ve e-İhracat İşlemleri Modülünün satın alınması gerekmektedir. 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 475)

MADDE 1  20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nin 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını;
 • Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.
Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tradresinde yayınlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır."

MADDE 2  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Go Plus ve Go 3 ürününde e-İhracat işlemleri kapsamında aşağıdaki geliştirmeler yapılmıştır.
 • Sys Genel Tablo Yönetimi Yardımcı Bilgi Tabloları seçeneği eklenerek, Yardımcı Bilgi tablolarının oluşturulması ve güncellenmesi sağlanmıştır.
 • Sys Kuruluş Bilgilerine; Gümrükler, Serbest Bölgeler, GTİP Kodları, Taşıyıcı Firmalar, Teslim Şekilleri, Rejim Şekilleri ve Ambalaj Kodları şeçenekleri eklenmiştir.
 • Sys firma detayları E-DEVLET sekmesine E-FATURA GÜMRÜK seçeneği eklenmiştir. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda, cari hesap kartlarının içerisindeki Logo Connect sekmesine E-FATURA GÜMRÜK seçeneği gelecektir. Bu seçeneğin işaretlendiği cari hesaplara kesilen ihracat kayıtlı satış faturaları e-fatura olarak gönderilebilecektir.
 • Cari hesap kartı Logo Connect sekmesine E-FATURA GÜMRÜK seçeneği eklenmiştir. İhracat işleminin yapılacağı yabancı uyruklu cari hesap kartlarında ilgili seçenek işaretli olmalıdır.
 • E-FATURA GÜMRÜK seçeneği işaretli olan cari hesap kartlarında Ülke Kodu ve Unvanı 2 alanlarının doldurulması zorunludur.

  • Go 3 modüllerine e-İhracat işlemleri modülü eklenmiştir.

  • Go 3 e-İhracat Modülü/Hareketler menüsüne İhracat Operasyon Fişi, İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası ve İhraç Kayıtlı Satış Faturası fiş türleri eklenmiştir.

  • Ana Kayıtlar/İhracat modülü altına "İhracat Kredileri" seçeneği eklenerek Döviz Kredisi girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

  • Banka Fiş türlerine Döviz Alış Belgesi seçeneği eklenerek fiş satırlarında İhracat Dosya Kodu ve İhracat Dosya Adı bilgilerinin girilebilmesi sağlanmıştır. 
  • e-İhracat modülü/Raporlar menüsü altına İhracat İstatistik Raporu, GCB-DAB Eşleme Raporu, İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu ve İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu seçenekleri eklenmiştir.


İhracat Operasyon Fişleri
İhracat fatura bilgilerinin girilebilmesi için ihracat operasyon fiş türlerine Yabancı Ülkeye İhracat ve Serbest Bölgeye İhracat seçenekleri eklenmiştir.

İhracat operasyon fişi içinde İhracat Bilgileri, Fatura ve Detaylar olmak üzere 3 tab bulunmaktadır.

İhracat Bilgileri;
Varış Ülke Tipi: İhracat işleminin yapıldığı ülke tipinin girildiği alandır.
Varış Ülke Kodu: İhracat işleminin yapıldığı ülke bilgisidir.
Ödeme Şekli: İhracat işlemi sırasında belirtilen ödeme bilgisinin girileceği alandır.
Aracı Banka Şubesi: İhracat işleminden bilgisi olacak olan banka bilgisidir. Banka kodu sistem işletmeninde Kuruluş bilgilerinde tanımlanan banka kodlarından seçilmektedir.
Gümrük Kodu: İhracat sonucu malların çıkış yapıldığı gümrük bilgisidir.
Rejim Şekli: Gümrük müşavir programlarına veri aktarımı yapabilmek için girilmesi gereken Rejim bilgileridir.
Teslim Şekli: Malların nasıl teslim edilmesi gerektiğinin bilgisidir. Sistem işletmeni Kuruluş bilgilerinde girilen teslim şekilleri alanına ulaşılarak seçilebilir.
Taşıyıcı Kodu: İhraç edilen malzemenin taşıyıcı firmasının seçildiği alandır. Sistem işletmeni Kuruluş bilgilerinde girilen Taşıyıcı firmaların girilerek seçildiği alandır.
Paket/Koli No: İhraç edilen malzemenin paket ve koli numarasının girildiği alandır.
Taşıma Tipi: İhraç edilen malzemenin ülkeye nasıl gideceği bilgisidir.
Araç Kodu: İhraç edilen malzemeyi ilgili ülkeye götüren araç bilgisidir.
İntaç Tarihi İhraç malları, GÇB' nin tescil edildiği gümrük idaresinin dışında başka bir gümrük kapısından yurdu terk ediyorsa; bu malların bu kapıdan çıktığı tarihin girildiği tarih tipinde bir alandır. İntaç tarihi GÇB tarihinden önce olamaz.

Fatura;
 1. Detaylar;Yabancı uyruklu carilere ait cari hesap kartlarında e-Fatura Gümrük seçeneği işaretli ise Yabancı Ülkeye İhracat" türünde eklenmiş olan İhracat operasyon fişinde cari hesap seçildikten sonra Fatura Tipinin otomatik olarak "e-fatura" gelmesi ve mal ihracı yapılan yabancı uyruklu cariler için kesilen ihracat operasyon fişinin e-Fatura olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır.Not: İhracat operasyon fişi içindeki Fatura Tipi cari hesap seçimi sonrasında da değiştirilebilmektedir. 
İhracat operasyon fişinde satışı yapılan malzemenin malzeme kartı içindeki genel bilgiler tabında bulunan GTIP kodunun tanımlanmış olması gerekmektedir. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTIP) kodları İhracat ve ihracata konu olan her malzeme için, malzeme kartlarında tanımlanması gereken uluslararası kodlamadır. GTIP kodlarının, Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/GTIP Kodları ekranından programa aktarımı yapılabilmektedir.
E-fatura olarak girişi yapılan ihracat operasyon fişi kaydedilirken İhracat Bilgileri tabındaki "Teslim Şekli" ve "Taşıyıcı Kodu", Detaylar tabındaki "Ambalaj Kodu" ,fatura satırı ve Detaylar tabındaki KDV muafiyet Sebebi /Kodu bilgileri tanımlanmış olmalıdır.
Yabancı Ülkeye İhracat seçeneği ile eklenen ihracat operasyon fişi yalnızca hizmet satırı ya da satırlarından oluşuyor ise fatura tipinin e-arşiv olarak seçilmesi gerekmektedir. E-Fatura seçilmesi durumunda ihracat operasyon fişi kaydedilirken "Yalnızca hizmet satırı/satırları olan faturalar e- Arşiv faturası olarak kesilmelidir." uyarısı alınacaktır. Bu durumda fatura türü e-Arşiv olarak değiştirilmelidir. E-fatura mükelleflerinin serbest bölgeye yaptıkları ihracat işlemlerinde ihracat operasyon fişinin; ihracat yapılan cari, e-fatura mükellefi ise e-fatura olarak, e-fatura mükellefi değil ise e-arşiv olarak gönderiminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

İhraç Kayıtlı Satınalma Faturaları;
İhraç mallarındaki maliyetleri düşürmek ve böylelikle ihracatçıların yurt dışındaki pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla; İhraç edilmek koşuluyla yurt içinden temin edilen mallardan KDV tahsil edilmeksizin yapılan alım işlemlerine, çok genel bir ifade ile İhraç Kayıtlı Alış denmektir.
İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası e-İhracat/Hareketler menüsünden girilmekte ve e-fatura olarak gönderimi sağlanmaktadır.
İhraç edilmek üzere yurt içinden alınan malın KDV' si ödenmemektedir. KDV tutarı muhasebede ayrı bir hesapta takip edilmektedir. KDV ödenmeksizin yurt içi firmadan alınan mal mutlaka yurt dışına ihraç edilmelidir. Mal yurt dışına ihraç edilmeyip yurt içinde satılması durumunda KDV tutarı, cezalı olarak yurt içindeki satan firma tarafından ödenmektedir. İhraç Kayıtlı Satınalma faturasının Satınalma faturasından farkı; KDV Toplamı Net toplama dahil edilmemektedir.

İhraç Kayıtlı Satış Faturaları;

İhraç mallarındaki maliyetleri düşürmek ve böylelikle ihracatçıların yurt dışındaki pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla; İhraç edilmek koşuluyla yurt dışından ithal edilen malın, yurt içindeki firmaya ihraç edilmek üzere satılması ve mallara KDV ödemeksizin yapılan satış işlemlerine, çok genel bir ifade ile İhraç Kayıtlı Satış denmektir.
İhraç Kayıtlı Satış Faturası e-İhracat/Hareketler menüsünden girilmekte ve e-fatura olarak gönderimi sağlanmaktadır.
İhraç edilmek üzere yurt dışından ithal edilen malın yurt içindeki firmaya satışı sırasında KDV ödenmez. KDV tutarı muhasebede ayrı bir hesapta takip edilmektedir. KDV tahsil edilmeksizin yurt içi firmaya satılan mal mutlaka yurt dışına ihraç edilmelidir. Malın yurt dışına ihraç edilmeyip yurt içinde satılması durumunda KDV cezalı olarak ödenmek zorundadır. İhraç Kayıtlı Satış faturasının Satış faturasından farkı; KDV Toplamı Net toplama dahil edilmemektedir.

Döviz Alış Belgesi;
İhraç edilen mal bedelleri için müşterinin yaptığı yapılan ödemeler (döviz transferleri) karşılığında ihracata aracılık yapan banka tarafından düzenlenen belgelere Döviz Alış Belgesi (DAB) denmektedir. İhracat işlemleri sonrasında Alıcı firmanın ödeyeceği Döviz Alış Belgesi ile kapatılmaktadır. Banka/Hareketler/Banka Fişleri içerisinden " Döviz Alış Belgesi" fiş türü ile girilmektedir.

şl
Logo Devir İşlemi

Logo yıl sonu devir işleminizi ve firma açılışını erken kayıt ile uygun fiyata yaptırabilirsiniz.

Bunun için Firma Bilgisi ve İletişim Numaranızı bizlere yazarsanız istediğiniz tarihte sizlere dönüş yapacak olan uzaman ekibimiz işlemlerinizi yapacaktır.


Whatsapp Destek Hattı : 0555 564 08 70Fiş Numaralamada Sıralama Kriteri

Satınalma ve satış faturaları için yapılan fiş numaralama işleminde, numaralanacak olan faturaların hangi bilgiye göre sıralanacağının kontrolünün kullanıcıda olması amacıyla 2.46.00.00 versiyonda fiş numaralama ekranına "Sıralama Kriteri" kolonu eklenmiştir.Bu özellik ile ilgili ayrıntılara bu makaleden erişebilirsiniz.


"Sıralama Kriteri" kolonunun seçenekleri "Fiş Tarihi","Fiş No" ve "Fiş Giriş Referans No"'dur.

Siralama001

Fiş Tarihine Göre seçeneği ile numaralama yapıldığında; numaralanacak olan faturalar işlem tarihlerine göre sıralanarak numaralandırılırlar.
Fiş No seçeneği ile numaralama yapıldığında ;numaralanacak olan faturalar fiş no değerine göre sıralanarak numaralandırılırlar.
Fiş Giriş Referans No seçeneği ile numaralama yapıldığında ise numaralanacak olan faturalar, veritabanında tutuldukları INVOICE tablosundaki referans numaralarına (LOGICALREF) göre sıralamaya tabi tutularak  numaralandırılırlar.
İrsaliyeler içerisinden ilgili irsaliye ile bağlantılı olan fişlerin listelenmesi amacıyla 2.46.00.00 versiyonda F9 menüye "İrsaliye Bağlantıları" seçeneği eklenmiştir.Seçenek ile ilgili ayrıntılara bu makaleden erişebilirsiniz.irsaliye baglantilari001
irsaliye baglantilari002
İrsaliye satırı üzerindeyken açılan "İrsaliye Bağlantıları" ekranında o satırın ilişkili olduğu talep fişleri,sipariş fişleri ve faturalar listelenmektedir.Ekranın başlık kısmında irsaliye numarasının listelendiği Fiş No alanı,irsaliyenin fiş tarihinin listelendiği Fiş Tarihi alanı, ayrıca irsaliye satırındaki malzemeye ait kod,açıklama ve miktar bilgisinin listelendiği Kodu,Açıklaması ve Miktar alanları bulunmaktadır.
Alt kısımda ise irsaliye satırının bağlantılı olduğu fişler listelenmektedir. Bu bölümde bağlantılı fişlere ait şu bilgiler listelenir:
Fiş No : İrsaliye satırı ile bağlantılı olan fişlerin numara bilgisidir.
Fiş Tipi : İrsaliye satırı ile bağlantılı olan fişlerin fatura,sipariş ya da talep fişi olup olmadığının listelendiği alandır.
Fiş Tarihi : İrsaliye satırı ile bağlantılı olan fişlerin tarih bilgisidir.
Miktar : İrsaliye satırı ile bağlantılı olan fişlerin satırındaki ilgili malzemeye ait olan miktar bilgisidir.
Birim : İrsaliye satırı ile bağlantılı olan fişlerin satırındaki ilgili malzemeye ait olan birim bilgisidir.
Teslim Tarihi : İrsaliye satırı ile bağlantılı olan sipariş fişlerinin satırdaki teslim tarihi bilgisidir.
On 12:57:00 by logo bayisi in ,    No comments
2.50.00.00 versiyonda yapılan e-Defter geliştirmeleri ile ilgili ayrıntılara ulaşmak için bu makaleden yararlanabilirsiniz.

   1-  İşyeri bazlı çalışan firmalar için hem şubeli hem de şubesiz e-defter verilmesi engellenmiştir:
İşyeri bazlı çalışan firmaların aynı vergi numarasına sahip işyerleri içerisinde şube no alanına hem sıfır hem de sıfırdan büyük bir numara girilmesi engellenmiştir.Bu şekilde bir şube no girişinin yapılması durumunda işyeri tanımı kaydedilirken "Aynı firmaya hem şubeli hem de şubesiz e-defter verilemez! Lütfen şube numaralarınızı kontrol ediniz" uyarı mesajı ekrana gelecek ve işyerinin kaydedilmesi engellenecektir
2.50 subeno kontrol

     
     2- Mali Dönemin ilk ve son ayında dosya oluşturulurken açılış ve kapanış fiş kontrolünün yapılması:
Mali dönemin ilk ve son ayları için dosya oluşturulurken açılış ve kapanış fişlerinin olup olmadığının kontrolünün yapılması ve olmadığı durumlarda kullanıcının "Bu aylarda açılış/kapanış fişi bulunamadı.e-defter dosyası oluşturmak istediğinize emin misiniz?" mesajıyla uyarılması sağlanmıştır.Kullanıcı "Tamam" butonu ile işlemi sonlandırabilir ya da "Vazgeç" butonu ile bu fişler olmadan dosya oluşturmaya devam edebilir.

     3- Firma ve işyeri tanımı içerisinden girilen e-defter geçiş tarihindeki gün değerinin kontrolü:
E-defter geçiş tarihi tanımlanırken girilen gün değeri, ilgili ayın ilk günü değil ise "e-Defter geçiş tarihi ilgili ayın 1. günü başlamalıdır.!" uyarı mesajının alınması sağlanmıştır.
2.50 edeftertarih
     
     4- Dosya imzalama işlemi sonrasında imzasız dosyaların farklı bir klasörde takip edilmesi:
Dosyalar imzalandıktan sonra nosign özellikteki dosyaların yeni oluşturulacak olan nosign isimli klasör altına taşınması sağlanmıştır.Bu düzenleme ile imzalı ve imzasız dosyaların farklı klasörlerde saklanması ve kullanım kolaylığı amaçlanmıştır.

     5- e-Defter klasör yapısında değişikliğe gidilmiştir:
Gelirler idaresi Başkanlığı'nın standartlarına göre  klasör yapısı yeniden düzenlenmiş olup yeni dizin yapısı şu şekilde oluşacaktır: Edefter Dizini - XML - Vergi Numarası - Hesap Dönemi - Ay olarak oluşacak şekilde güncellenmiştir. Eski dizin yapısı ile defter oluşturulmuş dönemlere ait dizine f9 menüde buluan "Klasörde Göster" ve "Defter Dosyasını Aç" gibi seçeneklerle yine ulaşılabilecektir.
Örnek yeni dizin yapısı:
Ocak 2018 için "e-Defter Dizini\ xml \ Vergi No \ 01.01.2018-31.12.2018(Hesap Dönemi) \01" şeklinde oluşacaktır.

     6- Şubeli e-Defter kullanımı olan firmalarda bir önceki dönemdeki tüm dosyaların Onaylı Berat'larının indirilip indirilmediğinin kontrolü:
İşyeri bazlı çalışan firmalarda şube bazlı e-defter oluşturuluyor ise ilgili dönemde tüm şubelerin dosyaları gönderilmemiş ve onaylı beratları indirildi statüsünde görünmüyor ise bir sonraki dönemde herhangi bir şube için dosya oluşturma işleminin yapılamaması sağlanmıştır.

     7-Özel Dönem Kullanıldığında Berat içerisinde Hesap dönemi hatalı görünüyordu, düzeltildi:
Örnek olarak  hesap dönemi 15.11.2017 - 31.12.2017 olarak görünün bir firmanın berat dökümlerinde hesap dönemi 15.11.2017 - 14.11.2018 olarak görünüyordu.Hesap dönemi tarihlerinin doğru bir şekilde listelenmesi sağlandı.

     8- Berat dosyalarındaki vergi detayı başlığı altında bulunan Borç-Alacak toplamlarının tüm ayı kapsayacak şekilde listelenmesinin sağlanması:
Şubeli veya kıst defter oluşturulması sonucu oluşan berat dosyalarında, vergi detayı altında bulunan Borç-Alacak alanları sadece o dosyaya ait toplamları listeliyordu.Döneme ait herhangi bir berat dosyası görüntülenirken ilgili aya ait toplam tutarların listelenmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda parçalı defter oluşturan firmaların bütün ayı kapsayacak dosyaları oluşturmadan berat dosyası oluşturulması engellenmiştir.
     9- SHA-512 Özet algoritma uyumu gerektiren yeni zaman damgası uygulama geliştirmeleri yapılmıştır:
SHA-512 Özet algoritma uyumu gerektiren yeni zaman damgası uygulama geliştirmeleri yapılmıştır.Bu kapsamda firma tanımı içerisindeki Bağlantı Ayarları-Zaman Damgası Sunucu Bilgileri başlığı altında bulunan "Özel Algoritması" bölümüne "SHA-512" seçeneği eklenmiştir. 
KamuSm Notu :" 29 Ocak 2018 tarihinde "SHA-512 Özet Algoritma Uyumu Gerektiren Yeni Zaman Damgası" başlığıyla  http://www.kamusm.gov.tr/duyurular/#yenizd adresinden yayımladığımız duyuruda SHA-512 özet algoritmasına geçiş yapılacağı belirtilmişti. Kurumların gerekli çalışmaları henüz tamamlayamamış olmasından ötürü bahse konu geçiş 31 Aralık 2018 tarihine ertelenmiştir."
Değerli İş Ortaklarımız,

BordroPlus ürünü için 4.53.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

Uyarılar:

Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.

4.53.00.00 Sürüm Maddeleri;

 

Kayıt Nr
Ürün
Tanım ve Açıklama
1
BordroPlus
Zaman Planlama
  Tanımlar - Çalışma Takvimi
Resmi Tatil Günlerinin Tutulduğu CALENDER_TR Dosyasına 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Eklenmeli.
Bordroplus/Resource klasörü altında resmi tatil günlerinin tutulduğu CALENDER_TR dosyasına "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" resmi tatil olarak eklendi.
2
BordroPlus
Bordro
  Kayıtlar - Puantaj Kartları
7103 Sayılı Kanunun 42.Maddesi ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenen Geçici 19. Madde İle İlgili Programda Geliştirme Yapılmalıdır.
7103 Sayılı kanunun 42.maddesi ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası kanununa eklenen geçici 19 madde kapsamında sicil kartı istihdam yasası seçeneklerine "17103 Geçici Madde 19 "ve "27103 Geçici Madde 19" seçenekleri eklenerek puantaj kartında SGK, gelir vergisi ve damga vergisi teşviklerinin hesaplanması sağlanmıştır. Ayrıca tahakkuk listesi ve tahakkuk toplamları raporlarına teşvik tutarlarının raporlanabilmesi için “17103/27103 Gelir Vergisi İndirimi”, ”17103/27103 Damga Vergisi İndirimi”, ”17103/27103 SGK Prim İndirimi” standart alanları eklenmiştir.
7103 Sayılı Kanun İle 4447 Sayılı Kanununa Eklenen Geçici 19. Madde ile ilgili dokümana support.logo.com.tr adresimiz üzerinden veya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
7103 Sayılı Kanun İle 4447 Sayılı Kanununa Eklenen Geçici 19. Madde 

3
BordroPlus
Sicil Yönetimi
  Tanımlar - Sicil Kartları
Sicil Kartlarında Girilen İstihdam Teşvik Süresi (Ay) ve İstihdam Teşvik Başlangıcı Alanları Değişiklik Olarak Kaydedilebilmelidir.
Sicil kartlarında girilen İstihdam Teşvik Süresi (Ay) ve İstihdam Teşvik Başlangıcı alanlarının değişiklik olarak kaydedilebilmesi sağlandı.Bu kapsamda kanuni değişiklik kaydı ekranına "İstihdam Teşvik Süresi (Ay)" ve "İstihdam Teşvik Başlangıcı" alanları eklendi.
4
BordroPlus
Bordro
  Kayıtlar - Puantaj Kartları
Tam Ay Ar-ge Kasamında Çalışan Net Ücret Alan ve Önceki Aylardan Kullanılan Sgk Matrahı Olan Personellere Ait Puantajlarda Bordro Parametrelerinde Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları Etkilemeyecek Olarak Seçilmiş ise Net İstihkak Hatalı Hesaplanıyor.
Tam ay Ar-ge kasamında çalışan net ücret alan ve önceki aylardan kullanılan Sgk matrahı olan personellere ait puantajlarda Bordro Parametrelerinde "Ar-Ge Teşvik Tutarı Hesaplamaları: Etkilemeyecek" olarak seçilmiş ise net istihkak hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.
5
BordroPlus
Bordro
  Kayıtlar - Puantaj Kartları
Teknopark Kapsamında Çalışılan Personele Ait Puantajın Ön Yüzünde Brüt İhbar Tazminatının Neti Hatalı Hesaplanıyor.
Teknopark kapsamında çalışan personele ait puantajın ön yüzünde brüt ihbar tazminatının neti hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.
6
BordroPlus
Bordro
  Kayıtlar - Puantaj Kartları
%100 Arge Kapsamında 30 Gün Çalışan Personele Ayni Yemek Yardımı Verdiğinde Asgari Geçim İndirimi – Eksi Değer Olarak Hesaplanıyor.
%100 Arge Kapsamında 30 gün çalışan personele ayni yemek yardımı verdiğinde Asgari Geçim İndirimi – Eksi olarak hesaplanıyordu, düzeltildi.
7
BordroPlus
Bordro
  Kayıtlar - Puantaj Kartları
%100 Arge Kapsamında 30 Gün Çalışan Personele Çocuk Yardımı, Özel Sigorta Gibi Gelir Vergisinden İstisnası Olan Sosyal Yardım Verildiğinde veya Personel Sakatlık İndiriminden Yararlandığında Asgari Geçim İndirimi – Eksi Olarak Hesaplanıyor.
%100 Ar-Ge kapsamında tam ay çalışan personele gelir vergisinden muaf bir sosyal yardım verildiğinde veya personel sakatlık indiriminden yaralandığında Asgari Geçim İndirimi eksi olarak hesaplanıyordu, düzeltildi.
8
BordroPlus
Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Ay İçerisinde Aynı İşyerine Çıkışı ve Girişi Olan Personel İçin APHB sinde Hem Çıkış Hem de Giriş Tarihi Getirilmeli.
Ay içerisinde işyerinden çıkışı ve aynı işyerine girişi olan personelin Aylık Prim Hizmet Belgesi'nde ilgili işyeri için hem çıkış hem de giriş tarihi getirilmesi sağlandı.
9
BordroPlus
Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Vergi Kapsamında Ar-ge Teşviğinden Eksik Gün Yararlanan Emekli Personel Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinde İki Satır Listeleniyor.
Ar-ge teşviğinden eksik gün yararlanan emekli personel Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinde iki satır olarak listeleniyordu, düzeltildi.
10
BordroPlus
Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Ay Ortasında İşten Çıkışı ya da Girişi Yapılan Sicilin Puantajında Ücretsiz İzni Varsa Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Xml veya Excele Alındığında Eksik Gün Bilgisine Yanlış Değer Geliyor.
Ay ortasında işten çıkışı ya da işe girişi olan personelin puantajında ücretsiz izni varsa, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Xml veya Excel olarak alındığında Eksik Gün Bilgisi yanlış geliyordu, düzeltildi.
11
BordroPlus
Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Tam Ay Ar-Ge Kapsamı Dışında Çalışan Personel Aylık Prim Ve Hizmet Bildirgesinde 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Listeleniyor.
Tam Ay Ar-Ge kapsamı dışında çalışan personel Aylık Prim Ve Hizmet Bildirgesinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında listeleniyordu, hata giderildi.
12
BordroPlus
Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde Kanuni Değişiklik Yapılan Personel Değişiklik Yapılan Ayda Raporlandığında Ay İçerisinde İşe Girenler Toplamını Artırmaktadır.
Aylık Prim Hizmet Belgesinde kanuni değişiklik yapılan personel değişikliğin yapıldığı ayda raporlandığında Ay İçerisinde İşe Girenler toplamını arttırıyordu, düzeltildi.
13
BordroPlus
Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
İşten Çıkışı Yapılan Sicilin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde İşe Giriş Tarihi Gelmiyor.
Ay başı işe giren personel ay ortasında işten çıkarıldığında Aylık Prim Hizmet Belgesi'nde işe giriş tarihi gelmiyordu, hata giderildi.
14
BordroPlus
Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Alınırken “Belgenin Mahiyeti” Bilgisi Veritabanına Yansımıyor. Bu Nedenle Excel Dosyasında da İlgili Alana Değer Gelmiyor.
Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi alınırken "Belgenin Mahiyeti" alanı boş geliyordu, düzeltildi.
15
BordroPlus
Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinde "Gelir Vergisinden Muaf Mı" Alanına Evet / Hayır yerine 1/2 Değerlerinin Yansıması Sağlanmalıdır.
Muhtasar Prim Hizmet Belgesi Excel formatında alındığında "Gelir Vergisinden Muaf mı?" alanına "Evet" yerine "1", "Hayır" yerine "2" değerlerinin gelmesi sağlandı.
16
BordroPlus
Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinde "İşe Giriş Gün ve Ay, İşten Çıkış Gün ve Ay" Alanlarına Veriler İki Karakter Olarak Yansımalıdır.
Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Excel formatında alındığında "Hizmet Dönemi Ay, İşe Giriş Gün ve Ay, İşten Çıkış Gün ve Ay" alanlarına her zaman için iki basamaklı değer gelmesi sağlandı.
17
BordroPlus
Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Sicil Kartı/Bordro Bilgileri/Muafiyetler Bölümünde “Asgari Geçim İndirimi” Kutucuğu İşaretli İse Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinde İşe Giriş Tarihi Gelmiyor.
Sicil Kartı - Muafiyetler bölümünde "Asgari Geçim İndirimi" kutucuğu işaretli ise Aylık Prim Hizmet Bildirgesi'nde işe giriş tarihi bilgisi gelmiyordu, gelmesi sağlandı.
18
BordroPlus
Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
31 Gün Çeken Ayda 1 Gün Eksik Çalışıldığında APHB sine Eksik Gün Sayısı Gelmemeli.
31 Gün çeken ayda 1 gün eksik çalışıldığında APHB sine eksik gün sayısı geliyordu, gelmemesi sağlandı.
19
BordroPlus
Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
İşe Girdiği Ay İçerisinde İşten Çıkışı Yapılan Sicile Çıkış İptali Yapıldığında APHB'de İşe Giriş Tarihi Basılmıyor.
İşe girdiği ay içerisinde işten çıkışı yapılan sicile çıkış iptali yapıldığında APHB'de işe giriş tarihi basılmıyordu, hata giderildi.
20
BordroPlus
Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Ar-Ge'li Olup İndirim Kanunu:05746 ve İstihdam Yasası:%5 Olarak Seçilen Personel Tam Ay Ar-Ge'siz Çalıştığında APHB'de Sicil Bilgileri Gelmiyor.
Ar-Ge'li olup İndirim Kanunu:05746 ve İstihdam Yasası:%5 olarak seçilen personel tam ay Ar-Ge'siz çalıştığında APHB'de puantaj bilgilerinin gelmesi sağlandı.
21
BordroPlus
Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Excel Formatında Alındığında, Excel Dosyasındaki Sayfa Adı "Düzelmiş Hali" Olarak Görünüyor. "Bildirge" Olarak Yansımalıdır.
Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi excel formatında alındığında, excel dosyasındaki sayfa adı "düzelmiş hali" olarak görüntüleniyordu."Bildirge" olarak listelenmesi sağlandı.
22
BordroPlus
Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Ay İçerisinde Birden Fazla Çıkışı ve Farklı İşyerlerine Girişi Olan (2 kez işten çıkış) Sicilin Son İşyerine Giriş Tarihi APHB'de Basılmıyor.
Personelin aynı ay içinde 3 işyerine girişi olduğunda son işyerine giriş tarihi Aylık Prim Hizmet Belgesi'nde basılmıyordu, hata giderildi.
23
BordroPlus
Bordro
  Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Aylık Prim Hizmet Bildirgesinde (Aphb) İşe Giriş Tarihi Gelmiyor.
Veritabanı dili ile resource dosyası dilinin farklı olması durumunda Aylık Prim Hizmet Bildirgesinde (Aphb) işe giriş tarihi gelmiyordu, düzeltildi.
24
BordroPlus
IKSYS
  Kuruluş Bilgileri - Zorunlu Alanlar
Zorunlu Alanlarda Tanımlanan Çalışma Günü Çalışmıyor.
Çalışma günü zorunlu alanlara eklenmiş olmasına rağmen çalışma günü alanı boş geçilip sicil kaydedilmek istendiğinde sistem uyarı vermiyordu, düzeltildi.

Saygılarımızla,
Logo Yazılım

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...