LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BİLGİLENDİRME

www.logoturkiye.net program alma sürecinde olanlara doğru karar vermesi konusunda en gerçekçi bilgileri sunar. LOGO'ya ait resmi web adresinden www.logo.com.tr sizler için en uygun programı seçebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.


On 11:30:00 by muhasebe eğitimi   No comments
Malzemeler satınalma / satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Her karma koli bir kaç malzeme kaleminden oluşur ve bu malzemeler farklı KDV oranları üzerinden işlem görür. Karma koli muhasebeleştirme işlemleri karma koliyi oluşturan malzemelerin KDV oranlarına ve tutarlarına göre ayrı hesaplara yapılabilir. Fatura basımında karma koliyi oluşturan malzeme satırları ayrı ayrı yer alır.
Hem karma koli içinde yer alan hem de alışı / satışı yapılan malzemelerin koli içindeki alışları ve tek başına alım / satışları ayrı ayrı izlenir ve maliyetleri hesaplanır. Karma koli içinde hangi malların ne miktarda olduğu bellidir. Karma koli malzemelerine ait malzemeler, Ana Kayıtlar / Stok bölümünde kayıt türü Karma Koli seçilerek açılır. Bu malzemelere ait alış / satış işlemleri ise fişlerde satır tipi Karma Koli seçilerek kaydedilir.
Karma koli içinde hangi malzemelerin yer alacağı ve koli içindeki miktarları kart üzerinde belirtilir. Karma koli stoklar ana birim üzerinden işlem görür. Karma koliyi oluşturan stoklar da karma koli içinde yalnızca ana birim üzerinden işlem görecektir.
Karma koliyi oluşturan malzemelerin birim fiyatları, malzeme kartında, karma koli tanım penceresinde verilir. Burada verilen fiyatlar alım fişlerinde birim fiyat alanına öndeğer olarak aktarılır.
Fişlerde Karma Koli Satırları: Karma koli olarak alınan / satılan mallara ilişkin alım / satış işlemleri sipariş fişleri ve alım irsaliyeleri ile kaydedilir.
Satırda hareket görecek malzemenin karma koli tipinde olması durumunda, Tür kolonunda, satır türü Karma Koli olarak belirlenir.
Malzeme Kodu kolonunda karma koli malzeme kodu girildiğinde, karma koliyi oluşturan malzemelere ait satırlar otomatik olarak oluşur. Bu satırlar karma koli satırına bağlı ek satırlar olarak görüntülenir.
Hareket gören karma koli malzeme satırlarının değiştirilmemesi mümkündür. Bunun için ilgili malzeme kartının "Karma Koli Satırları" sekmesinde yer alan "Karma Koli Satırları Değiştirilmesin" alanının işaretlenmesi yeterli olacaktır.
  • Karma koliyi oluşturan malzemelere ait satırlarda, KDV alanına, malzemelerin kartlarında verilen KDV öndeğer olarak aktarılır. Ancak değiştirilebilir.
  • Karma koliyi oluşturan stoklar farklı KDV oranları üzerinden işlem görebileceği için, karma koli malzeme satırında KDV oranı alanına bilgi girilemez.
  • Karma koli içinde yer alan malzemelere ait satırlarda birim fiyat alanına, karma koli tanımında verilen fiyatlar otomatik olarak gelir ve değiştirilemez. Ancak karma koli malzeme birim fiyatı değiştirilebilir.
  • Karma koli malzeme satırında birim fiyat alanında, tanımlı alış / satış fiyatı seçilebileceği gibi, alım / satış işlemi diğer fiyatlar üzerinden de yapılabilir. Fiyat değiştirildiğinde, karma koli satırlarında yer alan malzemelerin fiyatları da dağılım oranlarına bağlı olarak değişir.
  • Gerek karma koli gerekse karma koliyi oluşturan malzeme satırlarında, indirim kolonuna bilgi girilemez. Karma koliyi oluşturan malzeme satırlarına indirim ve masraf satırı girilemez.
Karma Koli Malzemeye ait İndirim / Masraf / Promosyonlar
Karma koli malzemelere ait olan indirim, masraf ve promosyonlar karma koliyi oluşturan malzeme satırlarının altında satır türü belirlenerek kaydedilir. Satır için geçerli olacak masraf, indirim ve promosyonlar için doğrudan tutar indirim oranı ya da miktarı belirtilir. Ya da tanımlı indirim, masraf ve promosyon kartları kullanılır. Satır türü olarak indirimler için İndirim, masraflar için Masraf, promosyonlar için Promosyon seçilir.
Karma koli satırı için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyonların hangi öncelikle yapılacağı kampanya tanımı yapılarak belirlenmişse, "Kampanya Uygula" seçeneği ile tanımda belirlenen koşullar uygulanır. "Kampanya Uygula" seçeneği F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Kampanya tanımında belirlenen indirim, masraf ve promosyonlar uygulanır ve karma koliyi oluşturan malzeme satırlarının altında listelenir. Kampanyalar uygulanırken karma koliyi oluşturan malzeme satırları değil karma koli malzeme satırı dikkate alınır.
Karma Koli Malzemelere ait İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi
Karma koliye ilişkin fişlerin muhasebeleştirilmesinde, karma koli satırındaki tutar diğer malzeme satırlarına benzer şekilde karma koli muhasebe hesabına aktarılacaktır. Karma kolinin muhasebeleştirme açısından tek farkı KDV tutarındadır.
Karma koliyi oluşturan malzemelerin KDV oranları ve bu malzemelerin payına düşen KDV tutarları göz önüne alınarak, KDV tutarı parçalanır ve farklı KDV hesapları altında muhasebeleştirilir.
Karma Koli Boz İşlemi
Karma koli türündeki malzeme alımlarında ya da karma koli ambar transferlerinde karma koli satırlarını oluşturan malzemelerin hareket görmesi ve ilgili miktarların stoğa yansıması mümkündür. Bunun için Stok Çalışma Bilgileri'nde yer alan "Fiş Kaydedilirken Karma Koli Boz Uygulanacak İşlemler" parametre satırı kullanılır. Bu parametre Satınalma Faturası ve Ambar Fişi seçeneklerini içerir.
Yapılan seçime göre, Satınalma Faturası ve/veya Ambar Fişinde Karma Koli tipinde malzeme seçildiğinde ve fiş kaydedildiğinde "Karma Koli Boz" işlemi devreye girer; karma koliyi oluşturan malzemeler için üretimden giriş, karma koli için sarf fişi otomatik olarak oluşturulur. İlgili fişlere satınalma faturası ve/veya ambar fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan " Karma Koli Boz İle Oluşan Fişler" seçeneği ile ulaşılır. Satınalma faturasının ve/veya ambar fişinin iptalinde veya iadesinde ilgili malzeme fişleri silinir.
(warning) Seri/Lot ve Stok Yeri takibi yapılan malzemeler için Karma Koli Boz işlemi geçerli değildir.


0 yorum:

Yorum Gönder