LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ


Ayarlar MenüsüGenel Tanımlar


Parametreler


Kanun Parametreleri

Personel ve özellikle SGK uygulamalarıyla ilgili kanunlar sık sık değişebilmektedir. Bu nedenle kanuni işlemler parametrelere bağlanmıştır. Kanuni olarak geçerli parametreler Ayarlar menüsünde yer alan Kanun parametreleri seçeneği ile kaydedilir ya da güncelleştirilir. Kanun parametreleri menü seçeneği altında SGK ve vergi mevzuatıyla ilgili çeşitli parametreler yer alır.
Kanun parametreleri kullanılan her çalışma alanı için ayrı ayrı belirlenir. Kanunlarda zamanla yapılan değişikliklerde parametre değerleri kullanıcı tarafından güncellenir. Belirlenen Kanun parametreleri
 • Gelir Vergisi
 • SGK Matrah ve Oranları
 • Kıdem/ihbar Tazminatları
 • Tablolar
 • Diğer sayfalarından kaydedilir.

Gelir Vergisi
Ücretlinin brüt kazancına göre ödeyeceği vergi yüzdesini belirten gelir vergisi dilimlerini belirtir. Gelir vergisi alt ve üst sınırları ile bu dilime düşen vergi oranı bir tablo üzerinden kaydedilir. Programda yasal olarak geçerli son oranlar öndeğer olarak yer almaktadır. 

Vergi dilimleri tablosunda her bir dilim için ücret aralığı ve bu aralığa uygulanan vergi oranı listelenir. Zamanla yasalarda olabilecek değişiklikler yine aynı tablo üzerinden yapılır. Girilen yeni değerler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.
Vergi dilimleri ve indirimleri penceresinden aynı zamanda;
 • Özel vergi İndirimi
 • Özel vergi indirimi (öncelikli bölge)
 • Sakalık indirimleri
 • 0-6 yaş ve 6 yaş üzeri çocuk yardımı muafiyet tutarları
 • Yemek yardımı muafiyeti (günlük) parametreleri ile ilgili değerler kaydedilir.
  
Çocuk yardımının yalnızca belli bir bölümü vergiden muaftır. Bundan daha fazla bir çocuk yardımı sözkonusu ise, bu fazla verilen bölümden gelir vergisi kesilir. Bu parametre çocuk yardımının ne kadarından vergi alınmayacağını gösterir. Tutarın hesaplanmasında dikkate alınan oran SGK Matrah ve Oranları penceresinden kaydedilir.
  
Girilen yeni değerler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Vazgeç seçeneği ise tabloyu bir önceki değerlerle bırakır ve önceki menüye dönüşü sağlar. 
Azeri mevzuat sistemine uygun çalışma sözkonusu ise vergi indirimlerine ait 4 ayrı değer girmek mümkündür. Bu işlem için Kanun Parametreleri Gelir Vergisi sayfasında yer alan Vergi İndirimi (1) (2) (3) (4) alanları kullanılır. Bu alanlarda girilien değerler Sicil Kartı Bordro Bilgileri sayfasında yer alan Vergi İndirimi alanında listelenir.SGK Matrah ve Oranları
SGK primleri kişinin aldığı ücrete göre değişmektedir. Ancak kesilecek primlerin bir taban ve bir tavan değeri vardır. Primler taban değerinin altına inemeyeceği gibi, tavan değerinin üstüne de çıkamaz. Buna bağlı olarak belirli bir ücretin üstüne çıkıldığında SGK primi sabit bir tavan rakamına erişir. Belirli bir ücretin altında ücret alanlar içinse tabana karşılık gelen prim ödenir. SGK tavan ve taban matrahları günlük ücret üzerinden belirtilmiştir ve çırak statüsündeki çalışanlar için ayrı tavan ve taban matrahları bulunur.
Sigortalı çalışanlar için geçerli olacak bu primler analık sigortası, hastalık sigortası, hastalık sigortası (çırak), malullük, yaşlılık ölüm sigortası, SGDP primleri ve işsizlik sigortasıdır. Personelin firmada hangi statüde çalıştığı sicil kartı açılırken belirlenir. Personelin çalışma statüsüne göre tabi olduğu SGK primleri de yine sicil kartında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Tabi olduğu SGK primleri seçeneği ile kaydedilir.

Ek SGK Oranları
Kurumda bazı durumlarda (örneğin yabancı statüsünde çalışanlar için) geçerli olacak SGK primleri ve bunların yüzdeleri ek SGK oranı verilerek belirlenir. Bu oranlar, Ek Oranlar bölümünde kaydedilir.
Ek oranlar bölümünden kaydedilen bilgiler şunlardır:
Açıklama: Ek SGK oranı adı ya da açıklamasıdır.
İşçi ve iş veren yüzdeleri: Prim kesintisinin işçi ve iş verene ait yüzdeleridir.
Grup: Yapılan ek kesinti tanımının hangi SGK primine ait olduğunu belirtir. SGK prim seçenekleri listelenir ve ilgili prim seçilir.

Asgari Ücrete Göre prim Muafiyetleri
Bu oranlar aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, yani bu miktarlardan sigorta primi kesilmemesi gerek oranlardır. Asgari ücrete göre prim muafiyetleri, aşağıdaki alanlardan girilir.
 • Çocuk Yardımı Muafiyet Oranı
 • Yemek Yardımı Muafiyet Alanı (günlük)
 • Aile Yardımı Muafiyet Oranı
 • Şahıs Sigortası/Bireysel Emeklilik Oranı

SGK matrah ve oranları kaydedilirken, program çalışma tarihine göre kontrolü otomatik olarak yapar. Yapılan değişikliğin önceki hesaplamaları etkilememesi için yeni oranların sabitlenen tarihten itibaren geçerli olacağını belirten mesaj ile kullanıcıyı uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yapılan değişiklikler bu tarihten sonraki hesaplamalarda geçerli olacaktır.


Kıdem / İhbar Tazminatları
Kıdem tazminatı, hizmet sözleşmesinin bildirimli sona ermesi durumlarında ya da yasanın öngördüğü bazı bildirimsiz sona ermelerde işveren tarafından ödenir. Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında geçerli olacak parametreler Kıdem / İhbar Tazminatları seçeneği ile kaydedilir. Kıdem ve ihbar tazminatları penceresi iki ana bölümden oluşur. Üst bölümde kıdem tazminatı hesabının ne şekilde yapılacağı ve kıdem tazminatına esas teşkil edecek tavan matrahı kaydedilir.


Kıdem tazminatı son ücret üzerinden ödenir. Kıdem tazminatına esas ücret, giydirilmiş ücrettir. Bu ücretin içine devamlı olarak verilen nakit ya da parasal olarak ölçüm imkanı olan tüm malsal yardımlar girer. Kıdem tazminatına hak kazanılan tarihten geriye doğru bir yıl içinde verilen tüm hakların ve çıplak ücretin bir güne düşen miktarı bulunur. Her yıl için 30 gün hesaplanır ve yıldan artan bölümler için de yıl bazında gün hesaplanır. 
Ücretsiz İzin Sınırı (Hafta) alanında girilen hafta sayısı ihbar süresine eklenerek ücretsiz izinlerin kıdem gününe olan etkisi hesaplamaya dahil edilir. Eğer ücretsiz izinlerin tamamı kıdemden düşülecekse bu alandaki girilen değer 0 olmalıdır.
Bu alanda girilen değer, ihbar süresine eklenerek kişiye ait ücretsiz izin hakkı bulunur. Eğer sicilin ücretsiz izin gün sayısı, ihbar süresi + parametre değerini aşıyorsa sadece aşan gün sayısı Kıdeme Esas Gün Sayısından eksiltilir.
Yasal zorunluluk gereği Ücretsiz İzin Sınırı (Hafta) alanının alacağı değer 6 olmalıdır.
UFRS Aktüeyra: Kıdem tazminatı karşılıklarının (aktüeryal yönteme göre) belirlendiği bölümdür. Aktüeryal Yöntem; gelecekte yapılması muhtemel olan bir ödemenin ya da olabilecek bir harcamanın günümüz değerine uyarlanması ve buna bağlı olarak da gelecekte ödenmesi muhtemel parayı iskonto oranları ile belirleme yöntemidir. Bu yönteme uygun olarak sicilin hak ettiği kıdem tazminatı bu alanda belirlenen oranlar üzerinden hesaplanır. 
İhbar tazminatı bölümünde, ihbar tazminatına esas gün sayıları belirlenir. İhbar tazminatı hesaplanırken işçinin işe giriş ve çıkış tarihleri arasında kaç ay olduğu dikkate alınır. Yasal olarak geçerli son değerler tabloda öndeğer olarak yer alır. Son duruma göre ihbar tazminatına esas gün sayıları şu şekildedir:
0-6 ay için ihbar tazminatına esas gün sayısı 14 iş günü
7-18 ay için ihbar tazminatına esas gün sayısı 28 iş günü
19-36 ay için ihbar tazminatına esas gün sayısı 42 iş günü
37 ay ve daha fazlası için ihbar tazminatına esas gün sayısı 56 iş günü 


Tablolar
Tehlike sınıfı ve izin günleri ile kanuni bilgiler, Kanun Parametreleri menüsündeki Tablolar seçeneği ile kaydedilir.


İzin Tablosu
Çalışma süresine bağlı olarak personelin ücretli izin gün sayısı İzin Tablosu bölümünde kaydedilir. Programda öndeğer olarak geçerli izin süreleri kayıtlıdır. Yeni tanım ve değişiklikler tablo üzerinde kaydedilir.
Tehlike Sınıfları
Tehlike sınıflarına uygulanacak primleri gösteren tablodur. Bu tabloda on iki tehlike sınıfı ve her sınıf için alt, normal ve üst derece prim oranları yer almaktadır. Oranlarda değişiklik olduğunda, yeni oranlar girilerek kaydedilir.
Kurumun farklı işyerlerinin olması durumunda bu işyerleri farklı tehlike sınıfına girebilir. Bu durumda, her bir işyeri için tehlike sınıfı, Parametreler menüsündeki Bordro parametreleri penceresinde ayrı ayrı kaydedilir. 
Harcırah Muafiyet Tablosu
Harcırah ödemelerinde geçerli olacak muafiyet bilgileri bu bölümde başlangıç-bitiş brüt ücreti ve bu ücretlere denk düşen muafiyet oranları alanlarında kaydedilir. 
Fiili Hizmet Zam Tablosu
Tehlike sınıflarına göre, çalışanların işveren SGK primlerinin hesaplanmasında kullanılacak gün sayısı ve puanları gösterir.
Hesaplamalarda çalışanların çalıştıkları her 360 güne ek olarak tabloda belirtilen gün sayısı ve puanlar dikkate alınır ve bu gün sayılarının karşılarında yer alan puanlar, malullük, yaşlılık, ölüm priminin işveren oranına eklenir. Personel için geçerli olacak gün ve puan sicil kartında Bordro Bilgileri seçeneği ile belirlenir.


Diğer
Bordro hesaplarında kullanılacak bazı parametreler ile bordro işlemlerinde kullanılan para küpürleri, Kanun parametreleri penceresinde Diğer Parametreler seçeneği ile kaydedilir. Bu parametreler şunlardır:

Asgari ücret bilgileri: Yasal olarak geçerli asgari ücret bilgileri 16 yaşından küçük olanlar ve 16 yaşından büyükler için ilgili satırlarda ayrı ayrı kaydedilir. 
Damga Vergisi Oranı (binde): Ücretlerden kesilen damga vergisi oranıdır. 
Tasarrufu Teşvik Fonu İşçi Yüzdesi: Tasarruf fonu, işçinin mesai ücretinin belirli bir yüzdesi olarak işçi ve işverenden kesilir. Bu parametre tasarruf fonunun işçiden alınan yüzdesini gösterir. 
Tasarrufu Teşvik Fonu İş Veren Yüzdesi: Tasarruf fonunun işverenden alınan yüzdesini gösterir. 
Muafiyetlere Esas Çocuk Sayısı (Vergi): 657 sayılı kanuna göre çalışanlar ve özel sektör firmalarında çalışanlar için çocuk yardımının kaç çocuğa kadar vergiden muaf olduğunun belirtildiği satırdır. 15/1/2010 tarihinden itibaren Devlet memurlarına ödenecek aile yardımında çocuk sayısı sınırı dikkate alınmaksızın ödeme yapılmaktadır.
15/1/2010 tarihinden itibaren özel sektör firmalarında çalışanlara ödenecek çocuk yardımları da çocuk sınırı olmaksızın, yasada belirtilen tutarları aşmamak şartıyla gelir vergisinden istisna olacaktır. 
Muafiyetlere Esas Çocuk Sayısı (SGK): SGK'ya bağlı çalışanlar için çocuk yardımının kaç çocuğa kadar vergiden muaf olduğunun belirtildiği satırdır. 
Savunma Sanayii Destekleme Fonu Yüzdesi: Şirket için savunma sanayi destekleme fonu kesintisi sözkonusu ise fon oranının girildiği satırdır.
Vergi İadesi Yüzdesi: Vergi iadesi yüzdesinin belirtildiği satırdır. Vergi iadesi burada verilen yüzde üzerinden hesaplanır ve bulunan tutar bir sonraki yılın Şubat ayından itibaren ödenir. 
Vergi İadesi Damga Vergisi Oranı (Binde): Vergi İadesi için geçerli olacak damga vergisi oranıdır.
Diğer parametreler penceresine, tüm parametreler için yasal olarak geçerli son bilgiler öndeğer olarak gelir. Parametre bilgilerinde olabilecek değişiklikler ise yine aynı bölümde yapılır. Puantaj işlemlerinde burada kaydedilen öndeğerler kullanılır. 
Yuvarlama Tabanı: SGK statüsündeki personelin bordro hesaplarında dikkate alınacak yuvarlamanın tabanıdır. 
Yuvarlama Şekli: SGK statüsündeki personelin bordro hesaplarında dikkate alınacak yuvarlama şeklidir. Bu alan;
 • Yapılmayacak
 • Aşağıya
 • Yukarıya
 • En yakın sayıya seçeneklerini içerir.

Bireysel Emeklilik Kontrol Oranı(%): Bireysel emeklilik kontrol oranıdır. Bireysel emeklilik katkı payı ödemeleri gelir vergisi matrahından düşülmektedir. Son yasal düzenlemelere göre gelir vergisi matrahından düşülecek tutar ödemenin yapıldığı aydaki ücretlerin brüt %10 olarak belirlenmiştir. 
Şahıs Sigortası Kontrol Oranı (%): Şahıs sigortası kontrol oranıdır. Çalışanlar sigorta şirketlerine kendileri, eşleri ve çocukları için ödedikleri sigorta prim ödemelerinin belirli bir bölümünü gelir vergisi matrahından indirmektedir. Bu oran son yasal düzenlemelere göre %5'tir.


Para Küpürleri
Ücretlilere yapılan ödemelerin zarfla yapılması durumunda, zarfın üzerinde ödeme tutarının hangi para kupürleriyle ödeneceği belirtilir ve bütün ücretlilere yapılan ödemelerle ilgili toplam rapor alınır.
Bu raporların alınabilmesi için tedavülde bulunan para kupürlerinin kaydedilmesi gerekir. Para kupürleri tablosundan kullanılan para kupürleri kaydedilir. Programa ilk girildiğinde tanımlı olan kupürler listelenir. Bunlarda değişiklik ya da ek sözkonusu ise yeni tanımlar kaydedilir.Çalışma Parametreleri


Mesailer

Mesai Bilgileri

Mesai tanımı yapmak ya da programda öndeğer olarak tanımlı mesai bilgilerini güncelleştirmek için (Ayarlar menüsünde çalışma parametreleri seçeneği altında yer alan) Mesailerseçeneği kullanılır. Bunlardan normal, hafta tatili, resmi tatil, ücretli izin, çalışılan tatil ve ücretsiz izin mesaileri öndeğer olarak tanımlıdır. Tanımlı bu mesailer kod ve açıklamaları ile mesai bilgileri listesinde yer alır. Tanımlı mesailerin dışında yeni tanım yapılabilir. Ekle seçeneği ile açılan tanım penceresinden mesai bilgileri ve genel özellikleri kaydedilir. Mesai tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

 
Kayıt No: Mesai tanımı kayıt numarasıdır. 
Tanım: Mesai tanımının açıklamasıdır. 
Geçerlilik tarihi : Mesainin hangi tarihler arasında geçerli olacağını gösterir. 
İşlem türü : Bu alanda mesai tanımının işlem türü belirlenir. Normal, ücretli izin, ücretsiz izin ve diğer olmak üzere 4 seçeneklidir. 
Vergi türü: Mesai ile elde edilen kazancın ne şekilde vergilendirileceği bu satırda belirlenir. Vergi türü,
 • normal
 • sabit olmak üzere iki seçenek içerir.

Mesai için belli bir yüzde üzerinden vergi kesilecekse normal sabit bir tutar vergi olarak kesilecekse Sabit seçimi yapılır. Bu kesintilere ait değerler firma çalışma parametrelerinde kaydedilir. 
İzin Durumu: Tanımlanan mesai için personelin izinli olup olmadığını gösterir. İzin durumu alanı
 • İzinden düşülecek
 • İzine eklenecek
 • Etkisiz olmak üzere üç seçeneklidir.
İzine eklenecek ve izinden düşülecek seçimlerinde puantajda bu mesaiden girilen gün sayısı toplam çalışılan günden düşülerek ya da toplam çalışılan güne eklenerek kıdem hesaplamalarında kullanılacak yıllık izin belirlenir.
İzinden düşülecek seçildiğinde bu mesai tipinin karşılığına girilen gün sayısı yıllık izinden düşülür. 
İzne eklenecek seçildiğinde bu mesai tipinin karşılığına girilen gün sayısı yıllık izne eklenir. 
Etkisiz seçiminde ise izin durumu bu mesai tanımı için hesaplamaları etkilemez.
Yapılan ya da bilgileri değiştirilen mesai tanımı Kaydet düğmesi tıklanarak ve mesai bilgileri listesine dönülür. Mesai tanımı geçerlilik tarihi verilerek zaman izli (date-track) olarak izlenir ve kullanılır. 
SGK Eksik Çalışma: İşlem türü alanında ücretsiz izin seçimi yapıldığında aktif konuma gelir. Tanımlanan mesai için personele ait eksik çalışma nedenlerinin listelendiği alandır. Personelin eksik çalışma nedenine göre seçim yapılır. Bu alanda ücretsiz izin seçimi yapıldığında, puantaj kartı üretilirken puantaj satırlarında yer alan çalışma süresi ve SGK eksik çalışma nedeni dikkate alınır. Puantaj kartında birden fazla ücretsiz izin tipinde değer girişi yapıldığında, SGK Eksik Çalışma nedeni için Birden Fazla seçimi yapılmalıdır. 
Takvim Günü Tipi: Personelin işe giriş ve çıkış tarihlerinin dikkate alınarak puantaj gününün otomatik olarak hesaplanmasında kullanılır. Bu alanda yapılan seçime göre, puantaj kartı dönemi içerisinde işe başlayan ya da işten ayrılan personeller için çalışma günü, hafta sonu tatili ve resmi tatil bilgileri puantajda ilgili satırlara gelir ve hesaplama bu bilgilere göre yapılır.
Ay içerisinde işe başlama ya da ayrılma durumu olmayan, normal çalışma düzenindeki personellere ait puantaj günü hesaplamalarında da hesaplama yapılan aydaki takvim bilgisine göre puantaj günleri hesaplanır.
Takvim günü tipi alanında herhangi bir seçim yapılmamışsa işlem atlanır.
Puantaj kartında güncellenmesi gereken çalışma parametresine ait gün değeri bulunuyorsa hesaplama ve üzerinde güncelleme yapılmaz.
Puantaj öndeğeri kullanılarak işlem yapılıyorsa ve puantaj öndeğerinde ilgili çalışma parametresi (leri) ne ait formül girişi varsa puantaj ön değerindeki formül kullanılır, yeni düzenleme ve hesaplama kullanılmaz.
Puantaj kartında geçerli çalışma parametrelerinde birden fazla çalışma parametresinde iş günü, hafta tatili ya da resmi tatil seçimi yapılmışsa, parametre numarası en küçük olan çalışma parametresine ait satır güncellenir.Sosyal Yardım Bilgileri
Kurumun çalışanlarına ücret dışında vermekte olduğu yemek, ulaşım, evlilik yardımı vb. ödemeler Sosyal Yardım başlığı altında toplanmıştır. Sosyal yardım tür ve genel özellikleri Sosyal Yardımlar çalışma parametresi ile kaydedilir.
Bordro programında istenen sayıda sosyal yardım tanımı yapılabilir. Yemek yardımı, ulaşım yardımı, çocuk ve aile yardımı adındaki tanımlar programda öndeğer olarak tanımlıdır. Sosyal yardım tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kayıt No: Sosyal yardım tanımının kayıt numarasıdır.
Tanım: Tanımlanan sosyal yardımın adı ya da açıklamasıdır. 
Geçerlilik Tarihi : Sosyal yardım tanımının hangi tarihler arasında geçerli olacağını gösterir.
İşlem türü : Bu alanda sosyal yardım tanımının ne şekilde işlem göreceği belirlenir. İşlem türü;
 • Normal
 • Çocuk yardımı
 • Aile Yardımı
 • Yemek Yardımı seçeneklerini içerir.
Bu işlem türlerine uygulanacak SGK ve vergi muafiyet oranları Kanun parametreleri penceresinde SGK Matrah ve Oranları seçeneği ile kaydedilir.
Özel sigorta : Bu alan Ulaşım Yardımı türündeki sosyal yardım tanımında yer alır. Personelin özel sigorta giderlerinin olması ve giderlerin kurum aracılığıyla personel tarafından ödenmesi durumunda bu alan işaretlenir.
Özel sigorta türü ise Sigorta türü seçeneği belirlenir. Sigorta türü alanı;
 • Şahıs sigortası
 • Bireysel Emeklilik
 • Şahıs Sigortası (eski) seçeneklerini içerir.
İlgili sigorta türü seçilir. Özel sigorta detay bilgileri ise kurum çalışma parametrelerinde kaydedilir.


İşlem Tipi: Özel sigorta için geçerli olacak işlem tipini belirtir. SGK istisnası durumunun çalışma parametreleri ile belirlenmesine olanak sağlar. Bu alan;
 • Sigorta İstisnası Var
 • Sigorta İstisnası Yok seçeneklerini içerir.
Sigorta istisnası yok seçilirse, kurum çalışma parametreleri ile belirlenecek istisnai durumlar dikkate alınmaz.
SGK Devri: Maaş hesaplamalarında ücret dışındaki ödeme kalemlerinin SGK tavanını aşan kısmının bir sonraki aya devir durumunun belirlenmesinde kullanılır. Bu alan Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.
Sosyal yardım için matrah devri yapılacaksa bu alanda Evet seçiminin yapılması gerekir.
Puantaj hesaplaması yapılırken önce ücret ve matrah devri yapılmayanların SGK matrahları toplanır, bulunan matrah SGK tavan rakamı ile karşılaştırılır. Eğer bu rakam SGK tavanından yüksek ise matrah devri yapılan kalemlerin tutarlar toplamının tamamı bir sonraki aya devreder.
SGK tavanından yüksek değilse SGK tavan ile devretmeyecek tutarların toplamı arasındaki fark alınır. Devredecek olan tutarlar toplamından bu fark çıkarılır kalan rakam bir sonraki aya devreder


Ek Ödeme Bilgileri
Yeni ek ödeme tanımı için Ekle seçeneği kullanılır. Ek ödeme tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır.


Kayıt No: Ek ödeme kayıt numarasıdır. 
Açıklama: Tanımlanan ek ödemenin adı ya da açıklamasıdır. 
Geçerlilik Tarihi : Ek ödeme tanımının hangi tarihler arasında geçerli olacağını gösterir. 
İşlem türü : Bu alanda ek ödeme işlem türü belirlenir. İşlem türleri Normal, masraf, harcırah, vergi iadesi, ihbar tazminatı, izin ücreti seçeneklerini içerir. Yapılacak ek ödeme işlem türü seçilerek alana aktarılır. 
Özel sigorta : Personelin özel sigorta giderlerinin olması ve giderlerin kurum aracılığıyla personel tarafından ödenmesi durumunda bu alanda Evet seçiminin yapılır. Özel sigorta türü ve işlem tipi ise evet seçiminin yapılmasından sonra görüntülenen seçeneklerle belirlenir. 
Sigorta Türü: Ek ödeme için özel sigorta sözkonusu ise, sigorta türünün belirlenmesinde kullanılır. Bu alan;
 • Şahıs Sigortası
 • Bireysel Emeklilik Sigortası
 • Şahıs Sigortası (eski) seçeneklerini içerir.
İlgili sigorta türü seçilir. Özel sigorta detay bilgileri ise kurum çalışma parametrelerinde kaydedilir. 
İşlem Tipi: Sigorta işlem tinin belirlenmesinde kullanılır. Bu alan;
 • Sigorta İstisnası Var
 • Sigorta İstisnası Yok seçeneklerini içerir.
Sigorta istisnası yok seçilirse, kurum çalışma parametreleri ile belirlenecek istisnai durumlar dikkate alınmaz. 
SGK Devri: Maaş hesaplamalarında ücret dışındaki ödeme kalemlerinin SGK tavanını aşan kısmının bir sonraki aya devir durumunun belirlenmesinde kullanılır. Bu alan Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.
Ek ödeme için matrah devri yapılacaksa bu alanda Evet seçiminin yapılması gerekir.
Puantaj hesaplaması yapılırken önce ücret ve matrah devri yapılmayanların SGK matrahları toplanır, bulunan matrah SGK tavan rakamı ile karşılaştırılır. Eğer bu rakam SGK tavanından yüksek ise matrah devri yapılan kalemlerin tutarlar toplamının tamamı bir sonraki aya devreder.
SGK tavanından yüksek değilse SGK tavan ile devretmeyecek tutarların toplamı arasındaki fark alınır. Devredecek olan tutarlar toplamından bu fark çıkarılır kalan rakam bir sonraki aya devreder.


Ek Kesinti Bilgileri
Ek kesinti tanımı için Ekle seçeneği kullanılır. Ekrana gelen tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:


Kayıt No: Ek kesinti kayıt kodudur. 
Açıklama: Tanımlanan ek kesintinin adı ya da açıklamasıdır. 
Geçerlilik Tarihi : Ek kesinti tanımının hangi tarihler arasında geçerli olacağını gösterir. 
İşlem türü : Bu alanda ek kesinti işlem türü belirlenir. İşlem türleri Normal, masraf, yasal kesintiler, para cezası, sendika aidatı seçeneklerini içerir. Yapılacak ek kesinti işlem türü seçilerek alana aktarılır. 
Özel sigorta : Personelin özel sigorta giderlerinin olması ve giderlerin kurum aracılığıyla personel tarafından ödenmesi durumunda bu alanda Evet seçiminin yapılır. Özel sigorta türü ve işlem tipi ise evet seçiminin yapılmasından sonra görüntülenen seçeneklerle belirlenir. 
Sigorta Türü: Ek ödeme için özel sigorta sözkonusu ise, sigorta türünün belirlenmesinde kullanılır. Bu alan
 • Şahıs Sigortası
 • Bireysel Emeklilik Sigortası
 • Şahıs Sigortası (eski) seçeneklerini içerir.
İlgili sigorta türü seçilir. Özel sigorta detay bilgileri ise kurum çalışma parametrelerinde kaydedilir.

Çalışma Parametreleri Tarihçesi
Bordro Plus Programı'nda tarih izli kayıt (Date-track) özelliği ile çalışma parametreleri tarihçe tutularak izlenir ve gerektiğinde kullanılır.
Bir çalışma parametresinin zaman içerisindeki değişimleri tarihçe olarak saklanır. Çalışma parametreleri seçilen zaman dilimindeki değerleri ile kullanılır. Böylece çalışma parametreleri ile tanımlanan herhangi bir değişkenin zaman içerisindeki eğilimleri incelenir ve ilgili tarihlerdeki doğru değerleri ile takip edilir.
Bordro programında istenen sayıda çalışma parametresi tanımlanır. Bu çalışma parametresinin hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Geçerlilik tarihi çalışma parametre tanım penceresinde belirtilir.
Zaman izi olan kayıtlarda değişiklik başlangıç tarihi farklı olan yeni bir kayıt eklemek anlamına gelirken düzeltme ise herhangi bir tarih değişikliği olmaksızın mevcut kaydın düzenlenmesi anlamına gelmektedir.
Değişiklik durumunda geçerlilik tarihi esas alınacak ve bu tarihten sonra yapılan işlemlerde yeni tanım bilgileri geçerli olacaktır.
İlgili parametre, çalışma parametreleri listesinde başlangıç ve geçerlilik tarihi kolon bilgileri ile listelenir. Zaman izli kayıtlar tüm çalışma parametrelerinde aynı şekilde kaydedilir ve izlenir.


Bordro Parametreleri
Bordro işlemlerinde geçerli olacak firmaya ve işyerlerine özgü bilgiler bordro parametreleri ile kaydedilir. Bu bilgiler firmada çalışan personele ait sicil kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Personele özgü değişiklikler ve bilgiler sicil kartında Bordro Parametreleri seçeneği ile kaydedilir.


Kurum: Bordro parametrelerinin geçerli olacağı kurumu belirtir. Tanımlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum seçilir.
İşyeri : Bordro parametrelerinin geçerli olacağı işyerini belirtir. Tanımlı işyerleri listelenir ve seçim yapılır.
Geçerlilik tarihi : Bordro parametrelerinin hangi tarihler için geçerli olacağı bu alanda belirtilir.
Bordro Başlangıç Tarihi: Bordro başlangıç tarihinin belirtildiği alandır.
İş kolu : Kurum ya da işyerinin bağlı olduğu iş kolunu belirtir.
Günlük çalışma süresi: Günlük çalışma süresinin saat olarak belirtildiği alandır.
Ek mesailere esas süre: Ek mesailere esas süre, ek mesai ücretinin hesaplanmasını sağlayacak normal mesai ücretinin bulunmasını sağlar. Örneğin ek mesailer için esas alınacak sürenin 120 olduğunu varsayalım. Bu durumda %200 zamlı ek mesai ücreti:
Aylık ücret/120 * %200 olarak hesaplanacaktır.
Sosyal Güvenlik Kuruluşu: Bu alanda kurum ya da işyerinin hangi sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalıştığı belirlenir. Sosyal güvenlik alanı;
 • SGK,
 • Emekli Sandığı,
 • Banka ve Diğerleri,
 • Bağkur olmak üzere 4 seçeneklidir. Ok simgesi tıklanarak bu seçenekler listelenir ve seçim yapılır.
Şirket Statüsü: Şirket statüsüdür.
Çalışma Bölge Müdürlüğü Numarası: Kurumun Çalışma Bölge Müdürlüğü numarasıdır. Çalışma Bölge Müdürlüğü numarası, işe giriş ve işten çıkış işlemlerinde resmi form ve bildirge basımlarında kullanılır.
Tehlike sınıfı: Kurum ya da işyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğini belirtir. Tehlike sınıfı bilgisi iş kazası ve meslek hastalığı priminin belirlenmesinde kullanılır.
Tehlike sınıfları kanun parametreleri%IDH_tehlike_synyflary seçeneği altında yer alır. Tehlike sınıfları 12 adettir. Tehlike sınıfları için geçerli olacak prim oranları da alt, üst ve normal sınırlar için yine aynı tablo üzerinden girilir.
Tehlike Derecesi: Kurum ya da işyerinin girdiği tehlike sınıfının derecesidir. Tehlike derecesi normal, alt ya da üst olmak üzere üç seçeneklidir. Ok simgesi tıklanarak seçenekler listelenir ve kurum ya da işyerinin tehlike sınıfı derecesi seçilir.
Tehlike sınıflarının derecelerine göre geçerli olacak primler, Kanun parametrelerinde, Tehlike Sınıfları Tablosu üzerinde belirtilir.
Sosyal Güvenlik Şube: Kurum ya da işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunun şubesini belirtir.
Çalışma Kanunu: Kurumun hangi iş kanununa tabi olduğu bu alanda belirtilir. Tabi olunan yasa alanı şu seçenekleri içerir:
 • İş Kanunu
 • Deniz İş Yasası
 • Basın İş Yasası
Burada yapılan seçime göre kıdem ve ihbar tazminatları hesapları yapılacaktır.
Sektör: Özel, Kamu, Oda seçeneklerini içerir. Böylece, Sicil kartında tanımlı olan çalışana ait raporlar, bu alanda yapılan seçime uygun olarak belli tarih aralığında alınır.
Özel seçiminde, rapor alınırken, her ayın 1-30/31 aralığı, Kamu seçiminde ise ayın 15'i ile takip eden ayın 14'ü aralığı dikkate alınır.
Oda seçiminde odalarda çalışan personelin maaş hesaplamaları yapılırken SGK tavan matrah kullanılarak oda kesintileri hesaplanır. Oda seçeneği Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı odalar için kullanılır.
UFRS İskonto Oranı: Firmaya ait kıdem tazminatı riskini gösteren alandır. Bu alana bilgi girildiğinde firmanın kıdem tazminatı riski hesaplamaya dahil edilir.
Hem Bordro Parametrelerinde hem de sicil kartında UFRS İskonto Oranı alanında değer girişi yapılmışsa hesaplama yapılırken sicil kartında verilen oran dikkate alınır. Eğer sicil kartında bu alan boş bırakılmış, Bordro Parametrelerinde oran girilmişse Bordro Parametrelerinde verilen oran hesaplamaya dahil edilir.
Yuvarlama Tabanı ve tipi: Bu alanda, Puantaj hesapları sonucunda, ödenecek ücretin küsuratlı çıkması durumunda yuvarlamada esas alınacak taban ve yuvarlamanın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Yuvarlama belirlenen tabanın altına, üstüne ya da en yakınına olmak üzere üç şekilde yapılabilir.
Yuvarlamanın ne şekilde yapılacağı belirlendikten sonra yuvarlama tipi seçilir.
Ücretler ödenirken, özellikle ücretlerin brüt olarak belirlendiği kurumlarda net ödenecek rakam küsuratlı olabilir. Yuvarlama tabanı ile ödemelerdeki küsuratlı rakamlar belli bir tabana yuvarlanabilir. Yuvarlama tabanı yuvarlama işleminin kaç lira için uygulanacağını gösterir.
Örneğin 1000 liranın altında bozuk para olmayacaksa yuvarlama tabanı 1000 liradır. Yuvarlanan miktarlar (plus) ya da (minus) olarak puantaj kartına işlenir ve daha sonraki aylarda telafi edilir.
Yuvarlama Farkı alanında, hesaplanan yuvarlama farklarının ne şekilde işlem göreceği belirlenir. Bu alan
 • Sıfırlanacak
 • Devredecek seçeneklerini içerir.
Devredecek seçiminin yapılması durumunda yuvarlama farkları bir sonraki döneme devreder.
Tasarruf Fonuna Tabi: Bu alanda kurum ya da işyerinin tasarruf fonuna tabi olup olmadığı belirtilir. Tasarruf fonuna tabi durumu sözkonusu ise ilgili kutu işaretlenir.
Öncelikli Bölge: Kurum ya da işyerinin öncelikli bölge kapsamında faaliyet göstermesi durumunda bu kutu işaretlenir.
Kullanılan İzinler Hesaba Katılacak: Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında kullanılacak parametre öndeğerinin belirlendiği alandır. Hesaplamalarda kullanılan izinler dikkate alınacaksa bu alanın işaretlenmesi gerekir.
Sicil Numarası: Bu alanda kurum ya da işyerinin tasarruf fonuna tabi olması durumunda, Tasarruf fonu sicil numarası kaydedilir.
Banka: Tasarruf fonu kesintilerinin yatırıldığı banka şube kodudur.
Şube: Tasarruf fonu kesintilerinin yatırıldığı banka şubesidir.
Hesap Numarası: Tasarruf fonu kesintilerinin yatırıldığı banka hesap numarasıdır.
Bordro parametreleri Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir ve Bordro parametreleri listesine dönülür. Yapılan her tanım listede kurum, işyeri, başlangıç tarihi ve geçerlilik tarihi bilgileri ile listelenir.
IBAN Numarası: Banka hesabı IBAN numarasıdır.


Diğer Bordro Parametreleri
İşlemlere öndeğer olarak aktarılması istenen diğer parametrik bilgiler Diğer Parametreler seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:
Fark Bordrosuna öndeğer olacak kur tarihi: Dövizli kullanımda fark bordrosu hesaplamalarında öndeğer olarak kullanılacak kur tarihidir. Bu alan;
 • İşten çıkış tarihi
 • İşten çıktığı dönemin kur tarihi
 • Fark bordrosunun basıldığı tarih seçeneklerini içerir.
Fark bordrosu hesaplamalarında hangi tarihteki kur değeri kullanılacaksa ilgili seçenek seçilir.
İşten çıkış tarihi seçiminde fark bordrosu alınacak personelin işten çıkış tarihine ait kur değeri kullanılır.
İşten çıktığı dönemin kur tarihi seçiminde işten çıktığı döneme ait kur değeri kullanılır.
Fark bordrosunun basıldığı tarih seçiminde ise fark bordrosu ne zaman basılacaksa bu tarihteki kur değeri kullanılacaktır.

İşten ayrılan personelin puantajına öndeğer kur tarihi: İşten ayrılan personelin puantaj hesaplarında geçerli olacak kur tarihini belirtir. Bu alan;
 • İşten çıkış tarihi
 • İşten çıktığı dönemin kur tarihi seçeneklerini içerir.
İşten çıkış tarihi seçiminde puantajda öndeğer olarak personelin işten çıkış tarihindeki kur değeri öndeğer olarak kullanılır.
İşten çıktığı dönemin kur tarihi seçiminde ise işten çıktığı döneme ait kur tarihi kullanılır.
İzin hesaplamalarına esas başlangıç tarihi: Personelin izin sürelerinin hesaplama öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Bu alan;
 • Gruba giriş tarihi
 • Kuruma giriş tarihi
 • İşyerine giriş tarihi
 • Hakların başlangıç tarihi seçeneklerini içerir.
Gruba giriş tarihi seçilirse personelin izin süresi gruba girdiği tarih esas alınarak hesaplanır.
Kuruma giriş tarihi seçilirse personelin izin süresi kuruma girdiği tarih esas alınarak hesaplanır.
İşyerine giriş tarihi seçilirse personelin izin süresi kuruma girdiği tarih esas alınarak hesaplanır.
Hakların başlangıç tarihi seçilirse grup şirketleri arasındaki geçişlerde devreden izin süresi hakların başlangıç tarihi dikkate alınarak hesaplanır.
Kıdem hesaplamalarına esas başlangıç tarihi: Personelin kıdem hesaplama öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Bu alan;
 • Gruba giriş tarihi
 • Kuruma giriş tarihi
 • İşyerine giriş tarihi
 • Hakların başlangıç tarihi seçeneklerini içerir.
Gruba giriş tarihi seçilirse personelin kıdem hesaplarında gruba girdiği tarih esas alınır.
Kuruma giriş tarihi seçilirse personelin kıdem hesaplarında  kuruma girdiği tarih esas alınır.
İşyerine giriş tarihi seçilirse personelin kıdem hesaplarında  kuruma girdiği tarih esas alınır.
Hakların başlangıç tarihi seçilirse grup şirketleri arasındaki geçişlerde devreden kıdem hesaplarında hakların başlangıç tarihi dikkate alınarak hesaplama yapılır.
İhbar hesaplamalarına esas başlangıç tarihi: Personelin ihbar hesaplama öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Bu alan;
 • Gruba giriş tarihi
 • Kuruma giriş tarihi
 • İşyerine giriş tarihi
 • Hakların başlangıç tarihi seçeneklerini içerir.
Gruba giriş tarihi seçilirse personelin ihbar hesaplarında gruba girdiği tarih esas alınır.
Kuruma giriş tarihi seçilirse personelin ihbar hesaplarında  kuruma girdiği tarih esas alınır.
İşyerine giriş tarihi seçilirse personelin ihbar hesaplarında  kuruma girdiği tarih esas alınır.
Hakların başlangıç tarihi seçilirse grup şirketleri arasındaki geçişlerde devreden ihbar hesaplarında hakların başlangıç tarihi dikkate alınarak hesaplama yapılır.
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Matrahı Hesaplama Şekli: İş kazası ve meslek hastalıklarında matrahın ne şekilde dikkate alınacağı bu parametre satırında belirlenir.
 • Kazançlar Toplamı Ücretli İzin Tutarı
 • Kazançlar Toplamı*Çalışılan Gün/Toplam Gün
 • Kazançlar Toplamı Ücretli İzin Tutarı (kazanç tavandan küçükse kontrol yapılmaz) seçeneklerini içerir.
Bireysel Emeklilik İşveren Payı: Bireysel emeklilik işveren payının ne şekilde dikkate alınacağı bu parametre satırında belirlenir.
 • Gider Olarak Gösterilmeyecek
 • Gider Olarak Gösterilecek seçeneklerini içerir.
Özel Sigorta Vergi İndirimi Öncelik Sırası: Özel sigorta vergi indirimlerinin öncelik sırasının belirlendiği parametredir.
 • Bireysel Emeklilik-Şahıs Sigortası /İşçi - İşveren
 • Şahıs Sigortası-Bireysel Emeklilik /İşçi - İşveren
 • Bireysel Emeklilik-Şahıs Sigortası /İşveren - İşçi
 • Şahıs Sigortası-Bireysel Emeklilik /İşveren - İşçi seçeneklerini içerir.
Burada yapılan seçime göre vergi indirimleri hesaplanır.
Bordro parametreleri Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir ve Bordro parametreleri listesine dönülür. Yapılan her tanım listede kurum, işyeri, başlangıç tarihi ve geçerlilik tarihi bilgileri ile listelenir.
İzin Hesaplama Şekli: İzin hesaplama şeklini belirtir. Bu alan;
 • Takvim Yılına Göre
 • İşe Giriş Tarihine Göre seçeneklerini içerir.
Yapılan seçime göre izin hesaplanır.
SGK Eksik Gün Hesaplama Şekli: SGK eksik gün hesaplamasının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Parametre;
 • 30 Gün Üzerinden
 • Ayın Gün Sayısı Üzerinden seçeneklerini içerir.
Eksik günler ya 30 gün üzerinden ya da ayın gün sayısı üzerinden dikkate alınır.
Asgari Geçim İndirim Tutarı: (Ödeme tip net ise istihkaka): Asgari geçim indirimi tutarının ödeme tipi net olan personel için ne şekilde dikkate alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Parametre satırı; 
 • Eklenmeyecek
 • Eklenecek seçeneklerini içerir.
Eklenecek seçiminde hesaplanan tutar net istihkaka eklenir.
Özel Sigorta Asgari Ücret Limiti: Özel sigorta hesaplanırken asgari ücret kontrolünün ne şekilde yapılacağının belirlendiği parametredir.
 • Aylık
 • Yıllık seçeneklerini içerir.
Yıllık seçilirse bir yıllık asgari ücret tutarı limit alınır. Yıllık asgari ücret kontrolü aylık kazançlar toplamı asgari ücretin 10 katı ve üzerindeki personel maaşlarında etkilidir. Bu personel ilk aylarda daha fazla indirim kullanarak bütün vergi indirimleri haklarını bütün yıla yayılmadan kullanabilir.
Aylık seçilirse, aylık asgari ücrete göre kontrol yapılır.
Asgari Geçim İndirimi Bordronun İçinde: Asgari geçim indirimi rakamının bordro hesaplarına dahil edilip edilmemesi bu parametre ile belirlenir. Olacak ve Olmayacak seçeneklerini içerir.
Olacak seçilirse asgari geçim indirimi hesaplamaları bordro içinde yapılır.
Olmayacak seçilirse hesaplar penceresinde asgari geçim indirimi tutarları yer alır fakat gelir vergisi rakamından asgari geçim indirimi tutarının çıkartılması ve gelir vergisinin bu tutar kadar azaltılması işlemleri yapılmaz.
Asgari Geçim İndirimi bordrosunda herhangi bir değişiklik olmaz. Tahakkuk listesi, tahakkuk toplamları, bordro zarfı, banka ödeme emri raporları tutarlarında bir değişiklik olmaz, sadece gelir vergisi ile ilgili tutarlar asgari geçim indirimi tutarlarından etkilenmeden basılır.
Vergi ve SGK İstisnaları; çalışma parametrelerinin netine: Vergi ve SGK istisnalarının çalışma parametreleri net rakamını ne şekilde etkileyeceğinin belirlendiği parametredir. Yansısın ve Yansımasın seçeneklerini içerir.
Yansısın seçilirse vergi ve SGK istisnaları çalışma parametreleri net ücretince dikkate alınır.
Günlük Brüt Ücret Hesaplama Şekli: Günlük brüt ücret hesaplama şeklinin belirlendiği parametredir.
 • 30 gün üzerinden
 • Ayın gün sayısı üzerinden seçeneklerini içerir.
Terfi Hesaplamasında Kullanılacak İlave Oran: Terfi hesaplamalarında kullanılacak ilave oran öndeğeridir. Yeni ve Eski seçeneklerini içerir. Yeni oran seçilirse, terfi hesaplamalarında
İstihdam Yasasına İşsizlik Oranı Dahil: İstihdam yasasına işsizlik oranının dahil olup olmadığının belirlendiği parametredir.
Ücretli İzinde Kısa Vadeli Primler: Ücretli izinlerde kısa vadeli primlerin ne şekilde dikkate alınacağı bu parametre ile belirlenir. Kesilecek ve Kesilmeyecek seçeneklerini içerir. Kesilecek seçilirse kısa vadeli primler ücretli izinde kesilir.
 Ar-Ge Teşvik Tutarı, Hesaplamaları: Ar-Ge teşvik tutarının hesaplamaları etkileyip etkilemeyeceği bu parametre satırında belirlenir. Etkileyecek ve Etkilemeyecek seçeneklerini içerir.
Etkilemeyecek seçiminin yapılması durumunda ar-ge gelir vergisi teşviki ve SGK teşviki hesaplar penceresinde yalnızca gösterilir, hesaplamaları etkilemez.
Nete Dahil Ödemeler Devredecek SGK Matrahına: Nete dahil ödemelerin devredecek SGK matrahına eklenip eklenmeyeceği bu parametre satırında belirlenir.
Vergi İstisnasının SGK Primi: Vergi istisnasına ait SGK priminin hesaplanıp hesaplanmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hesaplanacak seçeneği seçildiğinde mevcut durumda olduğu gibi hesaplar penceresinde vergi istisnasının SGK primi gösterilir, Hesaplanmayacak seçildiğinde ise bu işlem yapılmaz.
Ar-GE Gelir Vergisi Hesaplamaları: AR-GE gelir vergisi hesaplamasının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir.
 • Oranlanarak Bulunacak
 • AR-Ge'li Kazançlar Üzerinden Bulunacak seçeneklerini içerir.
AR-Ge'li Kazançlardan Damga Vergisi İstisnası: Ar-Ge'li kazançlar için damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağını belirtir.
Ar-Ge Teşvik Tutarı: Ödeme tipi net ise Net İstihkaka:
 • Eklenecek
 • Eklenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir.
Eklenecek seçildiğinde teşvik tutarı brüt ücrete eklenecek ve hesaplanan net ücret artar.
Eklenmeyecek seçildiğinde teşvik tutarı kadar brüt ücret az gösterilecek ve net ücret sabit kalır.
5921 Sayılı Kanundan Faydalanan Çalışanın İşçi Primi: 5921 Sayılı Kanundan Yararlanan personelin işçi priminin maaş hesaplamalarını ne şekilde etkileyeceği bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı;
 • Maaş Hesaplamasını Değiştirmez
 • Net Maaşlarda Brüt Azalır, Brüt Maaşlarda Net Artar
 • Hem Net Maaş Hem de Brüt Maaşlarda Net İstihkak Artar seçeneklerini içerir.
Yapılan seçime göre maaş hesaplamaları yapılır.
 Ar-Ge Teşvik Tutarı: Ödeme tipi net ise Net İstihkaka:
 • Eklenecek
 • Eklenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir.
Eklenecek seçildiğinde teşvik tutarı brüt ücrete eklenecek ve hesaplanan net ücret artar.
Eklenmeyecek seçildiğinde teşvik tutarı kadar brüt ücret az gösterilecek ve net ücret sabit kalır.
SGK Günü 0'ken Ek Kazançlar SGK Matrahına: Bordro üzerinde SGK günü 0 (sıfır) olduğunda, Puantaj Kartında yer alan EK Ödemeler sayfasındaki ödemelere ait SGK primlerinin hesaplanıp hesaplanmayacağının belirlendiği parametredir.
 • Eklenecek
 • Eklenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir.
Puantaj Gün Kontrolüne "Diğer" Tipindeki Mesailer: Puantaj Kartı / Mesailer sayfasında gösterilen "Diğer" parametresindeki gün değerlerinin puantaj gün sayısına eklenip eklenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Böylece puantaj gün kontrolü uyarılarında da Diğer mesai tipine ait bilgilerin kullanılıp kullanılmayacağı tanımlanmış olur.
 • Eklenecek
 • Eklenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir.
Eklenecek seçiminde Diğer satırındaki mesai tipi bilgileri gün kontrolü uyarılarında kullanılır.
Eklenmeyecek seçiminde kullanılmaz.
İşten Çıkış Kartı eklendiğinde Puantaj kartı (Eklenecek / Eklenmeyecek): İşten çıkış kartı eklendiğinde, fark bordrosu ya da puantaj kartının otomatik olarak oluşturulup oluşturulmayacağının belirlendiği parametredir.
 • Eklenecek
 • EKlenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir.
Eklenecek seçimi yapıldığında, İşten çıkış kaydı işlemi kaydedilirken, Fark Bordrosu alanı da işaretliyse, Fark Bordrosunun eklenip eklenmeyeceğini soran bir mesaj gelecektir.  Mesaja evet denmesi durumunda, işten çıkış kaydında yer alan personel için fark bordrosu oluşturulur.


Sicil Kartı Öndeğerleri
Tanım penceresinde İşlem Yetkileri bölümünde bu yetki grubundaki kişilerin hangi işlemleri ne şekilde yapacakları kayıt türü ve kayıt grubu belirtilerek kaydedilir.
 
Kayıt Grubu: Yetki grubundaki kişilerin Web üzerinde hangi kayıt grubundaki işlemleri yapacağı bu alanda belirlenir. 
Kayıt grubu alanı; 
 • İşlemlerim
 • Kişisel Bilgilerim
 • Kayıtlarım
 • Talepler ve Öneriler
 • Değerlendirmeler
 • Ücret ve Ödemeler
 • Planlama Kayıtları
 • Sicil Bilgileri
 • Başvuru Bilgileri
 • Tanımlar
 • Diğer İşlemler
 
seçeneklerini içerir. 
Kayıt Türü:  Yetki grubundaki kişilerin Web üzerinde hangi kayıt türündeki işlemleri yapacağı bu alanda belirlenir. Kayıt türü alanında yer alan seçenekler kayıt grubu alanında yapılan seçime bağlıdır. Seçilen kayıt grubu altında yer alan seçenekler listelenir ve seçim yapılır.
 
İşlem Tipi: Seçilen kayıt türü üzerinde hangi işlemin yapılacağı işlem tipi alanında belirlenir. 
İşlem Tipi alanı;
 • İncele
 • Değiştir
 • Onayla
 • Çıkar
Seçeneklerini içerir. 
Filtreler: Yetki grubundaki kişilerin seçilen kayıt grubu ve türündeki işlemleri hangi kişi veya kayıtlar için yapacağı bu alanda belirlenir. Seçilen kayıt grubu altında yer alan işlemlerin her birisi için filtreleme yapmak ve istenen özellikleri belirlemek mümkündür. 
Filtre seçenekleri, üzerinde bulunulan satırın kayıt türü alanında yapılan seçime göre değişir. 
İşlem tipi olarak; 
incele  sadece inceleme yetkisine,
değiştir  inceleme, değiştirme, ekleme ve çıkarma yetkisine,
onayla  inceleme, değiştirme, ekleme, çıkarma ve onaylama yetkisine,
çıkar  çıkarma yetkisine sahip demektir. 
Örnek
Tanımlanan yetki grubundaki kişilerin 1 nolu kurumdaki bütün personelin eğitim taleplerini incelemeye yetkisi olduğunu belirtmek için Kayıt grubu alanından Talepler ve öneriler, Kayıt türü alanından Eğitim talepleri, işlem tipi olarak İncele seçilir ve filtrede sadece kurum filtresi verilerek bir satır oluşturulur. 
Tanımlanan  yetki grubundaki kişilerin 1 nolu kurumdaki bütün personelin eğitim taleplerini inceleme ve aynı zamanda 1 nolu kurumdaki X pozisyonundaki kişilerin de eğitim taleplerini değiştirme (ekleme, değiştirme,çıkarma) yetkisine sahip olmasını istiyorsak;
Kayıt türü eğitim talebi, işlem tipi incele ve filtre sadece 1 nolu kurum seçilmiş bir satırla beraber, kayıt türü eğitim talebi, işlem tipi değiştir ve filtresi 1 nolu kurum ve X pozisyonu seçilmiş ikinci bir satır girilir.
 
Burada kendi işlemleri filtresi sicil filtrelerine ek olarak çalışır. Şöyle ki kendi işlemleri evet ise sicil filtrelerinden geçen sicillere kullanıcının kendisi de dahil edilir. Kendi işlemleri hayır ise diğer filtrelere herhangi bir etkisi olmaz.
 
Eğer o işlemle ilgili bir satır girilmemişse o yetki grubunun o işlemi yapma yetkisi yoktur. 


0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...