LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
Borç ve Avans Yönetimi

Borç takip sistemi olarak adlandırılabilecek Borç / Avans Yönetimi modülü ile çalışanlara verilen borç ve avansların detaylı takibi gerçekleştirilir.
Borç İşlemleri seçenekleri şunlardır : 
Borç tanımları : Personele verilen borç tanımlarının yapıldığı bölümdür. 
Borç Kayıtları : Borç verme ve geri ödeme işlemlerinin yapıldığı ya da izlendiği bölümdür. 
İşlemler: Borç/Avans kayıtlarının toplu olarak kaydedildiği bölümdür. 
Formlar: Borçlanma ve geri ödeme formlarının alındığı bölümdür. 
Raporlar : Borç tanım ve işlemlerine ait raporların alındığı bölümdür.


Borç Tanım Bilgileri
Yeni borç tanımı yapmak için borç tanımları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

 
Kodu: Borç tanımının kodudur. 
Açıklama: Borç tanımının adı ya da açıklamasıdır. 
Tanım Tipi: Borç tipini belirtir. Bu alan 4 seçeneklidir.
 • İş Avansı
 • Taksitli Borç
 • Maaş Avansı
 • İcra
Tanım tipine göre personelin almış olduğu borçlar ve özellikleri kolaylıkla raporlanır. 
Özel Kod: Borç tanımlarını gruplamakta kullanılan 24 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının, borç tanımlarını kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, borç tanımı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. 
Taksit sayısı : Verilen borcun kaç taksitte geri ödeneceğini belirtir. 
Öncelik sırası : Personel aynı dönem içinde birden fazla türde borç almışsa, öncelikle hangisinin geri iade edileceğini belirtir. Sayı olarak verilir. 
Grup Numarası: Tahakkuk listesinde borç tanımlarına göre rakamların ayrı ayrı raporlanabilmesi için kullanılır. Tahakkuk listesi rapor tasarımında Borç grup toplamları alanı tanımlanır. Örneğin Borç tanımında grup numarası 1 verilmiş borçlardan personel için ne kadar borç kesintisi yapılacağı listelenecekse, bu raporda alanın içerisindeki numarası alanına "1" rakamı yazılmalıdır. 
Kota: Borçlandırma işleminde en fazla ne kadar borç verileceğini belirtir. Kota maaş ve miktar üzerinden belirlenir. Buna göre yüzde ve tutar olarak iki şekilde verilebilir.
Kota maaşa göre ise yüzde olarak belirtilir.
Kota miktara göre ise ödeme yapılacak üst limit belirtilir. Borçlandırma işleminde seçilen borç tanımında verilen kotaya göre kontrol yapılır. 
Ödeme Üst Sınırı: Borç işlemine ait ödeme en fazla ödeme tutarının doğrudan girildiği ya da formüllendirildiği alandır. Borcun uygulandığı puantaj hesaplarında bu alanda belirtilen formüle göre hesaplama yapılır ve bu tutardan daha fazla borç kesintisi yapılamaz. 
Döviz Türü : Borcun hangi para birimi üzerinden verildiğini belirtir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır. 
Gelir vergisine tabi oran (%): Puantajda verilen borç rakamının belli bir kısmının gelir vergisine tabi olması durumunda bu oranının belirtildiği alandır. 
Damga Vergisine Tabi Oran (%): Puantajda verilen borç rakamının belli bir kısmının damga vergisine tabi olması durumunda bu oranının belirtildiği alandır.
Borç alınan tutarın gelir vergisi ve damga vergisine tabi tutulması ve borç geri ödemeleri aşamasında da ödenen miktarın gelir vergisi ve damga vergisi matrahlarından düşülmesi sağlanır.
Borç tanım penceresinden girilen bilgiler kaydedilir ve borç tanımları listesine dönülür. Yapılan her tanım listede kod, açıklama ve işlemler sonucunda oluşan bakiye toplamı ile listelenir.


Borç Kayıtları

Personel Borçlandırma
Borçlanma penceresinin üst bölümünde yer alan alanlardan personele ait bilgiler, orta bölümde yer alan alanlardan ise borçlandırma işlemine ait bilgiler kaydedilir.


Sicil numarası: Borç verilen personelin sicil numarasıdır. Sicil tanımları listelenir ve ilgili personel seçilerek alana aktarılır. Sicil numarası verilen personelin adı, soyadı, çalıştığı kurum, işyeri ve bölüm bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır. 
Adı ve Soyadı: Borç verilen personelin adı ve soyadıdır. Ad ve soyadı alanlarından da sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. 
Özel Kod: Borçlandırma işlemini gruplamakta kullanılan 24 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının, borçlandırma işlemini kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, borçlandırma işlemi üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. 
İşlem tarihi : Borç işleminin kayıt tarihidir. 
Borç tanımı: Alınan borç tanımının seçildiği alandır. Borç tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Seçilen tanıma göre borcun türü Borç türü alanında görüntülenir. 
Ödeme Başlangıcı: Alınan borca ait geri ödemelerin ne zaman başlayacağını gösterir. 
Ödemeler: Taksit sayısına ve taksit tutarına göre olmak üzere iki seçeneklidir. Taksit sayısı seçiminde, borç tutarı ve taksit sayısı dikkate alınarak taksit tutarı program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve taksit tutarı alanına aktarılır.
Seçilen borç türü tanımında borcun kaç taksitte ödeneceği belirlenmişse, borç tutarı girildiğinde bu taksit sayısı dikkate alınarak hesaplanan tutar, taksit tutarı alanına otomatik olarak gelecektir.
Taksit tutarına göre seçiminde ise, taksit tutarı alanına girilen tutar ve verilen borç tutarı dikkate alınarak borcun kaç taksitte ödeneceği program tarafından hesaplanır ve taksit alanına aktarılır. 
Tutar: Verilen borç tutarıdır. 
Döviz türü: Borcun hangi döviz türü üzerinden verildiğini belirtir. Döviz türleri listelenir ve ilgili döviz türü seçilir. 
Taksit sayısı: Borcun kaç taksitte ödeneceğini belirtir. Seçilen borç tanımında, borcun kaç taksitte ödeneceği belirlenmişse taksit sayısı alanına otomatik olarak gelir.
Aynı şekilde Borçlandırma penceresinde ödemelerin taksit tutarına göre yapılması seçili ise borç miktarı ve taksit tutarı dikkate alınarak hesaplanan taksit sayısı alana aktarılır. 
Ödeme şekli: Borcun ne şekilde verileceğini belirtir. Ödeme şekli alanı beş seçeneklidir.
 • Elden
 • Kasadan
 • Bankadan
 • Puantajdan
 • Belge ile
Açıklama: Borçlandırma işlemine ait açıklamadır. 
Muhasebe Şablonu: Muhasebeleştirme işleminde kullanılacak muhasebe şablonunun belirtildiği alandır.
Borçlandırma bilgileri Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. İşleme ait bilgiler borç işlemleri listesinde işlem tarihi, borç işleminin ait olduğu personelin sicil numarası, adı, soyadı, verilen borç türünün kodu ve işlem tutarı ile yer alır. 


Borç Toplamları
Personelin almış olduğu borçlar ve toplamları izlenebilir. Bunun için Borç İşlemleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Toplamlar seçeneği kullanılır. Açılan pencerede personelin almış olduğu borçlar, borç türü, açıklaması, toplam ve henüz kapatılmayan tutarı ile listelenir.
Borç işlemlerine ait detay bilgiler ise borç toplamları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan İşlemler seçeneği ile ekrana getirilir. İşlemler penceresinde personelin almış olduğu borçlar ve yapmış olduğu geri ödemeler işlem tarihi, işlem türü, işleme ait borç ve alacak tutarları ile listelenir.


Borç Taksitleri
Borçlandırma işlemi sonucunda oluşan borç taksitleri ödeme tarih ve tutarları ile borç talepleri ve borç kayıtları üzerinden izlenir. Bunun için borç talep kaydı, borç kaydı pencereleri ile Borç Talepleri ve Borç Kayıtları Listeleri'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Taksit Bilgisi seçeneği kullanılır.

 

Taksit tipinde bir borç seçilerek borç talebi ya da borç kaydı açılıyorsa taksit sayısı kadar taksit kaydı veri tabanında oluşturulur ve bu kayıtlara Taksit Bilgisi seçeneği ile ulaşılır. Böylece ilgili aylarda geri ödemesi yapılması gereken borçlar görülebilir ve personele ait borç ödeme planları yapılabilir. 

Oluşan taksit kayıtlarında Taksit Tutarı ve Taksit Tarihi bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Borç ödeme işlemlerinde borç kaydına ait taksit bilgisi değerleri kullanılır, borç talebinin taksit tutarları kullanılmaz.
Taksit kayıtlarındaki ödeme tarihi alanı borç talebi ekranındaki ödeme başlangıcından itibaren 1 ay arttırılarak oluşturulur. Kullanıcı bu ekran üzerinde "Tutar" ve "Ödeme Tarihi" alanlarını güncelleyebilir. Toplam taksit tutarının toplam borç tutarını geçmediği "Kaydet" aşamasında kontrol edilir. 
Borç/Avans Üret İşleminde Taksit Kayıtları
Borç&Avans üret işlemi yapıldığında üretilecek olan borç&avans kaydında borç tanımından seçilen borç eğer taksit tipindeyse üretilen her borç&avans talebi ya da kaydı için taksit kayıtları da üretilir. Burada üretilecek taksit kayıtlarında taksit tutarları (toplam borç tutarı) / (taksit sayısı) şeklinde standart olarak hesaplanır. Kullanıcı borç/avans kaydı ya da talebi üzerinden gerekiyorsa taksit bilgisi ekranında ödeme planını güncelleyebilir.


Borç Geri Ödemeleri
Geri Ödeme Kayıtları
Geri ödeme işlemine ait bilgiler borç işlemleri menüsünde kayıt tipi Geri ödeme seçilerek kaydedilir.
Bunun için Borç işlemleri listesinde önce Ekle seçilir. Açılan pencerede kayıt tipi Geri Ödeme olarak belirlenir.
Geri Ödeme penceresinin üst bölümünde yer alan alanlardan personele ait bilgiler, orta bölümde yer alan alanlardan ise geri ödeme işlemine ait bilgiler kaydedilir.


Sicil numarası: İşlemin ait olduğu personelin sicil numarasıdır. Sicil kartları listelenir ve ilgili sicil kartı seçilerek alana aktarılır. Sicil numarası verilen personelin adı, soyadı, çalıştığı kurum, işyeri ve bölüm bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır. 
Adı ve Soyadı: Borç verilen personelin adı ve soyadıdır. Ad ve soyadı alanlarından da sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Adı alanından ulaşılan sicil kartları listesi ada göre Soyadı alanından ulaşılan sicil kartları listesi Soyadına göre sıralı olarak görüntülenir. 
Özel Kod: Borç geri ödeme bilgilerini gruplamakta kullanılan 24 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının, borç geri ödeme bilgilerini kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, borç geri ödeme bilgileri üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. 
İşlem tarihi: Geri ödeme işlem tarihidir. 
Borçlanma Tarihi: Geri ödeme işleminin ait olduğu borçlanma işleminin tarihidir. 
Borç tanımı: Geri ödemenin ait olduğu borç tanımının seçildiği alandır. Borç tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Seçilen tanıma göre borcun türü Borç türü alanında görüntülenir. 
Tutar: Seçilen borç türü ve borçlanma işlemine göre ödenecek tutar bu alana otomatik olarak aktarılır. Eğer geri ödenen tutar farklı ise değiştirilebilir. 
Ödeme Şekli: Geri ödemenin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan dört seçeneklidir.
 • Elden
 • Kasadan
 • Bankadan
 • Belge ile
İlgili ödeme şekli işaretlenir.
İşlem Tamamlandı: Geri ödeme işleminin tamamlandığını gösterir. Başka bir işlem için kullanılmaz. 
Ödeme üst sınırı: Bu alanda borç tanımında ya da borçlandırma işleminde formüllendirilen ve borç işleminin puantaja yansıması durumunda hesaplamalarda dikkate alınacak tutar görüntülenir. Sadece ödeme üst sınırı tutarındaki formülün tanımlandığı borçlarda borç işlemlerinden geri ödeme yapılamaz, sadece puantaj üzerinden borç geri ödemesi yapılması durumunda anlamlıdır. 
Kayıt Numarası: Geri ödeme işlemine ait kayıt numarasıdır. Her borç ve geri ödeme işlemine program tarafından otomatik olarak verilir. 
Açıklama: Geri ödeme işlemine ait açıklamadır. 
Muhasebe Şablonu: Muhasebeleştirme işleminde kullanılacak muhasebe şablonunun belirtildiği alandır.
Yapılan ödeme geri ödeme sonucunda taksit kayıtları da güncellenir


Puantaj Kartları Üzerinden Borç Kesintileri
Personelin almış olduğu borca karşılık yapacağı geri ödemeler puantaj kartları üzerinden de kaydedilebilir. Puantaj kartı üzerinden borç geri ödemeleri için, döneme ait puantaj kartı üzerinde Borç İşlemleri seçeneği kullanılır.


Borç Ödemesi Eklemek için 
Yapılacak geri ödeme bilgilerini işlemek için borç kesintileri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Borç Ödemesi Ekle seçeneği kullanılır. Ekrana geri ödeme işlem bilgilerinin girileceği pencere gelir. 
Geri ödemenin hangi borç işlemine ait olduğu borçlanma tarihi alanında belirlenir. F10 tuşu ile borç işlemleri listelenir ve ilgili işlem seçilir. Borç işleminde belirlenen ödeme şekline göre ödenecek tutar otomatik olarak gelecektir. Eğer geri ödeme işlemi ile ödenen tutar farklı ise değiştirilebilir. 
Geri ödeme işleminden sonra Hesaplar seçeneği ile puantaj hesapları incelendiğinde, yapılan borç kesintisi hesaplar penceresinde borç kesintisi satırında listelenir. Yapılan borç kesinti işlemi ile ödenmesi gereken tutardan az ya da çok geri ödeme yapıldığında, bu tutar bir sonraki ödeme tutarından düşülür ya da eklenir.
Borçlandırma Eklemek için 
Puantaj kartı üzerinden yeni bir borç kaydı açmak için Borç İşlemleri sayfasında sağ fare düğmesi menüsündeki Borçlandırma Ekle seçeneği kullanılır. 
Borçlandırma Ekle işlemi ile borç kayıtları listesi açılarak, puantaj kartında sicile ödemesi yapılmamış ve bordrodan ödeme yapılacak borç kayıtları listelenerek seçilir. 
Ödeme kaydı seçildikten sonra, Borç İşlemleri sayfasında, ödeme tipi "Puantajdan" olarak gösterilen puantaja işlenmiş Borçlandırma kaydı listelenir.


Borç Aktarımları
Borç bilgilerinin sonraki dönemlere aktarımı ve borç kesintilerinin puantaj kartlarına ve geri ödemeler listesine otomatik olarak işlenmesi mümkündür. Bunun için Bordro Program Bölümünde Kayıtlar menüsünde Dönem Bilgileri listesinde F9 menüsünden ulaşılan Borç Aktarımı seçeneği kullanılır.


Borç aktarımı ile ödemeler, borçlandırma işleminde verilen ödeme tarihi başlangıcı, alınan tutar ve ödeme şekli dikkate alınarak, geri ödemeler ilgili döneme ait puantaj kartlarına otomatik olarak aktarılır. Puantaj hesapları bu geri ödemeleri de dikkate alarak program tarafından yapılır.
Borç aktarımının ne şekilde yapılacağı ve hangi personeli kapsayacağı Borç Aktarım Filtre seçenekleri ile belirlenir.
Borç kesinti tutarlarının ne şekilde aktarılacağı Mevcut Borç Aktarımı filtre satırında belirlenir. Bu filtre satırı Değiştirilmeyecek ve Yeniden Hesaplanacak seçeneklerini içerir. Değiştirilmeyecek seçiminde geri ödeme tutarı olduğu gibi aktarılır. Eğer dönem içinde daha önceden borç aktarım işlemi yapılmışsa ve kesintilerin yeniden hesaplanması isteniyorsa Yeniden Hesaplanacak seçeneği işaretlenir.
Aktarım sonucunda, ödeme başlangıcı tarihi bu dönem içinde olan ve bu dönem puantaj hesaplamalarına yansıması istenen borç ve geri ödeme işlemleri puantaj kartlarına aktarılır ve hesaplamalar bu geri ödemeleri de içerecek şekilde yapılır.
Borç aktarımı sonucunda, puantaj yapılan döneme ait puantaj kartı ekrana getirildiğinde, borç kesintileri hesaplar penceresinde borç kesinti tutarları ile yer alır.
Borç aktarımı ile puantaj hesaplarına aktarılan geri ödeme hareketleri, borç işlemleri, sicil kartları ve puantaj kartları üzerinden ulaşılan borç toplamları penceresine otomatik olarak aktarılır


Borç Kapatma işlemleri
Borç kapatma işlemi, doğrudan borç işlemleri menüsünden de yapılabilir. Bunun için borç işlemleri listesinde Borç Kapat seçeneği kullanılır. Ekrana gelen mesaja onay verilmesi durumunda borç işlemi kapatılır. Hatalı yapılan kapatma işlemlerinde ise işlemin geri alınması mümkündür. Bunun için borç işlemleri listesinde ilgili kapatma kaydı üzerinde Geri Al seçeneği kullanılır ve kapatma işlemi iptal edilir.e-Posta
Çalışanlara ait borç - alacak bilgilerini eposta göndererek hatırlatmak mümkündür. Bu işlem için Borç Kayıtları Listesinde F9 menüsünde yer alan EPosta seçeneği kullanılır. EPosta seçeneği ile ekrana gelen alanlar ve girilen bilgiler şöyledir: 
İşlem Tarihi: EPosta gönderim işleminin yapıldığı tarihtir. Sistem tarihi bu alana doğrudan gelir. 
Öndeğer Kodu: EPosta gönderim işlemlerinde kullanılan mektuplar için tanımlı öndeğerlerin belirlendiği alandır. ... düğmesi ile İleti Tipleri Öndeğer Tanımları listesine ulaşılır ve seçim yapılır. 
İleti Tipi: Seçilen öndeğer tanımının ileti tipi bu alana doğrudan gelir. 
Kime: Sicil kaydına ait varsayılan e-posta adresi gösterilir. 
Bilgi: Gönderilecek ileti, kime alanında gösterilen siciller haricinde bilgi amaçlı başka bir e-posta adresine de gönderilecekse bu alan kullanılır. 
Konu: EPosta ile gönderilen içeriğin genel bilgisi girilir.
Parametre bölümünde mesaj metni alanında kullanılabilecek çeşitli parametreler yer alır. 
Mesaj Metni: Parametreler bölümünden yapılan seçim doğrultusunda EPosta ile gönderilmek istenen bilgiler belirlenmiş olur. 
Mail Gönder seçeneği ile EPosta içeriği ilgili kişi ya da kişilere gönderilir.


Borç Avans Üret
Borç / Avans Üret seçeneği ile borçlandırma kayıtları filtrelerle belirlenmiş personel için toplu olarak kaydedilir. Borçlandırmanın hangi personel için ve hangi borç türü kullanılarak yapılacağı ise Borç işlemi üret filtre satırlarında belirlenir. İşlem sonunda belirtilen koşullara uygun borçlandırma kayıtları otomatik olarak oluşturulur.
 
Borç / Avans üret penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:


İşlem Tarihi: Borç işlemi üretim tarihidir.
Ödeme Başlangıcı: Borç geri ödemelerinin başlayacağı tarihtir.
Borç Tanımı: Borç üretme işleminin hangi borç türü için yapılacağını belirtir. Kayıtlı borç tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.
İşlem Tipi: Borç İşlemi üretimi Borçlandırma ve borç talepleri için yapılabilir. Üretimin ne için yapılacağı işlem tipi alanında belirlenir. 
Ödemeler: Ödemelerin ne şekilde yapılacağını belirtir. Ödemeler taksit sayısına ya da taksit tutarına göre yapılır. 
Tutar: Borç / avans üretme işlemine ait tutar bu alanda girilir. 
Taksit Sayısı / Taksit Tutarı: Seçilen borç tanımında belirtilen taksit sayısı ve tutarı bu alanlara doğrudan gelir. 
Ödeme Üst Sınırı: Seçilen borç tanımında belirtilen ödeme üst sınırı bu alana doğrudan gelir. 
Ödeme Şekli: Borç avans üretme işleminin hangi ödeme şekline göre üretileceği bu alanda belirtilir.
Borçlandırma kaydının hangi personel için oluşturulacağı Filtreler seçeneği ile belirlenir. Borç işlemi üretimi filtre seçenekleri şunlardır.
 
Filtre
Değeri
Kota sınırı aşılıyorsa
İşlem Yapılacak / İşlem Yapılmayacak / Kota Sınırı Kadar İşlem Yapılacak
Kurum
Tanımlı Kurumlar
Bölüm
Tanımlı Bölümler
İşyeri
Tanımlı işyerleri
Sicil Bilgileri

Sicil Numarası
Grup / Aralık
Adı
Grup / Aralık
Soyadı
Grup / Aralık
Sosyal Güvenlik Statüsü
Normal / Emekli / Çırak / Stajyer / Yabancı/657 Sayılı Kanuna Tabi/Emekli Sandığı (Çalışan) / Emekli Sandığı (Emekli) / Bağkur(Çalışan) / Bağkur (Emekli) / Diğer
İşe Giriş Tarihi
Grup / Aralık
Bordro Kodu
Grup / Aralık
Ücret Bilgileri

Ödeme Tipi
Ay / Gün / Saat
Hesaplama Şekli
Net / Brüt
Ücret Yetki Kodu
Grup / Aralık
 
Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Başlat düğmesi tıklanarak işlem başlatılır. Belirtilen koşullara uygun talep ya da borçlandırma kayıtları program tarafından oluşturulur. Bu kayıtlar Borç Talepleri ve borçlandırma işlemleri listelerinde yer alır.
Filtre satırlarında belirtilen koşullara göre borçlandırma kaydı oluşturulurken  kota sınırı aşılıyorsa filtre satırında yapılan seçim önemlidir. Bu filtre satırında;
 
 • işlem yapılacak seçilmiş ise filtreden geçen tüm sicillere formda girilmiş bilgilere ve tutar alanındaki formül sonucuna /rakama göre  borçlandırma kaydı oluşturulur.
 • işlem yapılmayacak seçilmiş ise filtreden geçen siciller için tutar alanındaki formül sonucu veya rakam ile kota karşılaştırılır ve kota sınırı aşılmayanlar için borçlanma kaydı eklenir, kotanın aşıldığı siciller için işlem yapılmaz.
 • kota sınırı kadar işlem yapılacak seçilmiş ise filtreden geçen her sicil için kota sonucu ile tutardaki formülün sonucu ya da rakam karşılaştırılır ve kota sınırı aşılmayanlar için hesaplanan tutar kadar, kota sınırı aşılanlar için ise kota kadar borçlandırma kaydı eklenir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...