LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZHesap Şablonları


Puantaj hesaplarında geçerli olacak parametreler dizisine hesap şablonu denir. Bordro programında istenen sayıda hesap şablonu tanımlanır. Tanımlanan hesap şablonunun hangi firma için geçerli olacağı tanım kartında belirtilir. Programda çalışılan her firma için bir hesap şablonu öndeğer olarak tanımlıdır.
Yeni kayıt eklemek ve tanımlı kayıtlar üzerindeki işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.
Ekle
Yeni şablon tanımlamak için kullanılır.
Değiştir
Şablon bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar
Şablon tanımını silmek için kullanılır.
İncele
Şablon bilgilerini incelemek için kullanılır.
Aktif şablon
Puantaj hesaplarında kullanılacak şablonu aktif duruma getirmek için kullanılır.Şablon Tanımları


Hesap Şablonları puantaj hesaplarında geçerli olacak parametre tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Hesap şablonu tanım kartı 3 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde şablon genel bilgileri kaydedilir. Tanım ekranının orta bölümünde şablon uygulandığında puantaj hesaplarında geçerli olması istenen parametreler, alt bölümünde ise sigorta primi kesintisine ait bilgiler yer alır. Hesap şablonu tanım penceresinde yer alan alanlar ve bilgileri ise şunlardır.
Hesap Şablonları puantaj hesaplarında geçerli olacak parametre tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Hesap şablonu tanım kartı 3 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde şablon genel bilgileri kaydedilir. Tanım ekranının orta bölümünde şablon uygulandığında puantaj hesaplarında geçerli olması istenen parametreler, alt bölümünde ise sigorta primi kesintisine ait bilgiler yer alır. Hesap şablonu tanım penceresinde yer alan alanlar ve bilgileri ise şunlardır.
Yeni hesap şablonu yapmak için Hesap şablonları listesinde Ekle seçeneği kullanılır.
Hesap şablonu tanım penceresinde yer alan alanlar ve bilgileri ise şunlardır:
 
Firma : Şablonun uygulanacağı firmanın numarasıdır.
İnsan Kaynakları Bordro Programı ile istenen sayıda firma tanımlanır, bu firmalara ait personel işlemleri kaydedilir ve izlenir. Hesap şablonunun hangi firma için geçerli olacağı firma alanında belirlenir. Tanımlı firmalar listelenir ve ilgili firma tanımı seçilerek alana aktarılır. 
Şablon Kodu : Tanımlanan şablonun kodudur. 
Şablon Adı : Şablonun raporlarda kullanılacak adı ya da açıklamasıdır. 
Şablon tipi : Tanımlanan şablon tipidir. Şablonun hangi puantaj hesapları için kullanılacağı bu alanda belirlenir. Personele yapılacak ödeme ücret ödemesi olabileceği gibi ek ödeme ve prim ödemesi de olabilir. Tanımlı tipler listelenir ve ilgili tip seçilerek alana aktarılır. Şablon tipleri, ücret, ek ödeme ve prim başlıklarını taşır.
Ücret tipli hesap şablonları kullanıldığında, şablonda belirlenen parametrelere ilişkin bilgiler, hesaplamaları puantaj yapılan tarih itibariyle etkiler. Ek ödeme tipli şablonun işleyiş açısından ücret tipli şablondan bir farkı yoktur. Sadece ücret farkı hesaplamaları yapılırken ek ödeme tipindeki hesap şablonu uygulanarak yapılan puantajlar dikkate alınmayacaktır.
Şablonun uygulanması ile puantaj hesaplarında geçerli olacak yasal kesinti ve ödemeler ise şablon tanım ekranında ilgili parametre satırlarında belirlenir. Hesaplamalarda geçerli olacak parametreler işaretlenir. Bu parametreler şunlardır : 
Vergi kesintisi : Bu hesap şablonu kullanılarak yapılan puantaj hesaplarında vergi kesintisinin yapılıp yapılmayacağını gösterir. Programda öndeğer olarak Evet seçilidir. Vergi kesintisi yapılmayacaksa ilgili seçenek yanındaki işaret kaldırılır. 
Damga Vergisi kesintisi : Damga vergisinin kesilip kesilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Bu parametre programda öndeğer olarak seçilidir. Damga vergisi kesilmeyecekse ilgili seçenek yanındaki işaret kaldırılır. 
Vergi İadesi: Bu şablona göre yapılacak puantaj hesaplarında, özel gider indiriminin hesaplara dahil edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Bu parametre programda öndeğer olarak seçilidir. Bu şablona göre yapılacak puantaj hesaplarında özel gider indirimi de hesaplanacak ve ücrete dahil edilecektir. Özel gider indirimi hesaplamalarda dikkate alınmayacak ise ilgili seçenek yanındaki işaret kaldırılır. 
Çocuk Yardımı : Bu şablon kullanılarak oluşturulan puantaj kartlarında çocuk yardımının hesaplara dahil edilip edilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Programda öndeğer olarak seçilidir. Çocuk yardımı hesaplamalarda dikkate alınmayacak ise seçenek yanındaki işaret kaldırılır. 
Özel Sigorta Hesapları : Bu şablona göre yapılacak puantaj hesaplarında, özel sigorta hesaplarının puantaj hesaplarını ne şekilde etkileyeceği bu parametre ile belirlenir. Programda öndeğer seçilidir. Özel sigorta hesapları dikkate alınmayacak ise seçenek yanındaki işaret kaldırılır. 
Asgari Geçim İndirimi: Bu şablona göre yapılacak puantaj hesaplarında, asgari geçim indirimi uygulamasının puantaj hesaplarını ne şekilde etkileyeceği bu parametre ile belirlenir.
Asgari geçim indirimi çalışanın kendisi, eşi çalışmıyor ise eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısına göre belirlenen aylık bir vergi indirimi tutarıdır. Yani gelire göre değişen değil personelin sosyal durumuna göre hesaplanan bir tutardır. Aynı sosyal durumdaki herkesin indirim tutarı aynıdır. Ayrıca söz konusu indirim tutarı matrahtan değil vergiden indirilir.

Ters Bakiye : Avans, borç işlemleri vb. işlemler sonucunda personele ait borçların, yapılacak ödemeden fazla çıkması durumunda bu bakiyenin puantaj hesaplarını ne şekilde etkileyeceği şablon tanımı yapılırken belirlenir. Programda öndeğer olarak parametre seçilidir. 
Devreden Yuvarlama Farkı Sıfırlaması : Devreden yuvarlama farklarının sıfırlanıp sıfırlanmayacağı bu bölümde belirlenir.
Bu alan üç seçeneklidir.
 • Evet
 • Hayır
 • Sicile Göre
Evet seçiminde devreden yuvarlama farkları sıfırlanır.
Hayır seçiminde devreden yuvarlama farkları sıfırlanmaz ve puantaj hesaplarında dikkate alınır.
Sicile göre seçiminde sicil kartında bordro bilgileri penceresinde yapılan seçim geçerli olacaktır. Bu pencerede devreden yuvarlama farkı sıfırlaması alanı işaretlenmişse yuvarlama farkı sıfırlanır. 
Sigorta Primi Kesintisi : Tanımlanan şablona göre yapılacak puantaj hesaplarında SGK prim kesintilerinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlendiği parametredir. Bu parametre üç seçeneklidir.
 • Evet,
 •  Hayır
 • Tavanı aşarsa
Evet seçiminde SGK primi kesintisi puantaj hesaplarında dikkate alınır. Programda öndeğer olarak Evet seçilidir.
Tavanı aşarsa seçimi yapıldığında yalnızca tavan matrahını aşan tutarlar için SGK primi kesintisinin yapılması sağlanır.


Puantaj Öndeğerleri

Ödemelerde geçerli olacak parametreleri içeren şablonları hazırlamak ve puantaj hesaplarında bu şablonları kullanmak zaman kaybını önleyecek ve hata payını en aza indirecektir.
Puantaj hesaplarında geçerli olacak kanun parametreleri Ayarlar menüsü altında yer alan Kanun Parametreleri seçeneği ile tanımlanır. Burada yapılan tanımlar personelin puantaj hesaplamalarında kullanılır.
Personele yapılacak ödemelerde, ödeme türüne göre puantaj hesaplarında geçerli olacak parametreler hesap şablonu tanımlanarak belirlenir.
Puantaj işlemlerinde hesaplarda geçerli olacak çalışma bilgileri (mesai bilgileri, ek ödemeler, ek kesintiler, sosyal yardımlar vb.) Firma çalışma bilgileri seçeneği ile tanımlanır. Burada yapılan tanımlar personelin puantaj hesaplamalarında kullanılır. Personel mesai bilgilerini tek tek puantaj kartlarına her bir personel için ayrı ayrı işlemek yerine öndeğer tanımlanır ve bu öndeğerler ücretlilerin puantaj kartlarına otomatik olarak aktarılır.
Puantaj öndeğerleri ile, seçilen hesap şablonu esas alınır. Yapılacak hesaplamalar ve alınacak raporlar için geçerli parametreler ile bunların hangi koşulda uygulanacağı belirlenir.
İstenen sayıda öndeğer tanımlanabilir. Yapılan her tanım Puantaj öndeğerleri listesinde bir satır olarak yer alır. Puantaj öndeğerleri, Bordro program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Puantaj öndeğerleri üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.
Ekle
Yeni öndeğer tanımı yapmak için kullanılır
Değiştir
Öndeğer tanımında değişlik yapmak için kullanılır
İncele
Öndeğer bilgilerini incelemek için kullanılır.
Çıkar
Öndeğer tanımını silmek için kullanılır.


Öndeğer Tanımları

Puantaj öndeğerleri penceresi iki ana bölümden oluşur. Tanım penceresinin üst bölümünde yer alan alanlardan tanıma ilişkin genel bilgiler kaydedilir. Öndeğer bilgilerini içeren satırlarda hesaplamalarda geçerli olacak parametreler ve bunların hangi koşullarda geçerli olacağı belirlenir. Tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır :


Kurum : Puantaj öndeğerlerinin hangi firma için geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Tanımlı firmalar listelenir ve ilgili firma seçilerek alana aktarılır. Firma numarası girildiğinde ya da firmalar listesinden seçilerek alana aktarıldığında, daha önce firma çalışma bilgilerinde yapılan tanımlar otomatik olarak parametreler kolonu altında yer alan satırlara gelecektir. Bu parametrelerden hangisinin, hangi koşulda geçerli olacağı ise öndeğer tanım ekranında belirlenir. 
Öndeğer Kodu : Puantaj öndeğeri tanım kodudur. Puantaj hesaplamalarının yapıldığı puantaj kartları üretiminde, personele ait hesaplamalarda hangi öndeğerin kullanılacağı öndeğer kodu ile belirlenir. 
Açıklama : Puantaj öndeğeri tanımının adı ya da açıklamasıdır. 
Aktif : Kartta tanımlanan puantaj öndeğerinin, puantaj hesaplamalarında kullanılıp kullanılmayacağı bu alanda belirlenir. Bu alan işaretlenmediğinde, tanımlı öndeğer puantaj hesaplamalarında kullanılmaz. 
SGK Primine Esas Gün : Tanımlanan puantaj öndeğeri için SGK prim ödeme gün sayısıdır. 
Vergi Ödeme Gün Sayısı : Tanımlanan puantaj öndeğeri için vergi ödeme gün sayısıdır. 
Toplam Çalışma Günü : Toplam çalışma gün sayısının belirtildiği alandır. 
Puantaj Üretilecek Kur Tarihi: Döviz özelliğinin kullanılması durumunda puantaj üretiminde esas alınacak kur tarihini belirtir. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir.
 • Aybaşı
 • Dönem başı
 • Ay sonu
 • Çalışma Tarihi
 • Diğer
Hesaplamalar, burada yapılan seçime göre kur tablosundan okunacak kur değeri dikkate alınarak yapılır.
Puantaj öndeğer tanımında geçerli olacak parametreler tanım ekranında puantaj hesaplarında kullanılacak mesai bilgileri, ek ödemeler, ek kesintiler ve sosyal yardımlar, için ayrı ayrı belirlenir. Tanım işleminde ilgili seçenekler kullanılır.


Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları

Puantaj öndeğer tanımında geçerli olacak parametreler tanım ekranında puantaj hesaplarında kullanılacak mesai bilgileri, ek ödemeler, ek kesintiler ve sosyal yardımlar için ayrı ayrı belirlenir. Tanım işleminde ilgili seçenekler kullanılır.
Parametre tanımı bölümünde puantaj hesaplarında kullanılan mesai bilgileri, ek mesai bilgileri, sosyal yardımlar, ek ödeme ve ek kesintiler için firma çalışma parametrelerinde belirlenen değerler otomatik olarak parametre tanımı kolonuna aktarılır. Tanımda kullanılacak parametreler seçilir.
Parametrelerin seçilmesi yanında, satırdaki parametre için ilgili parametre seçenekleri, aritmetik işlemlerle ve fonksiyonlarla birlikte kullanılarak formüllendirilir. Hesaplama şekli ve bağlantı şekli seçilerek puantaj kartları üretiminde geçerli olacak öndeğer belirlenir.
Öndeğer tanım ve formüllendirme bölümü bir tablo şeklindedir. Tanımlanacak öndeğer ait bilgiler hesaplama şekli, ödeme tipi ve tutar kolon başlıkları altında formüllendirilir ve kaydedilir.
Öndeğer parametreleri beş seçeneklidir.
 • Mesailer
 • Sosyal Yardımlar
 • Ek Ödemeler
 • Ek Kesintiler
 • Ek Alanlar
Hangi parametre için tanım yapılacaksa ilgili seçenek tıklanır.
Öndeğer kolon bilgileri şunlardır :

Geçerli olacak parametre tanımının seçilmesi
Puantaj hesaplarında geçerli olması istenen parametrelerin belirlenmesinde + ve - karakterleri kullanılır. Hesaplarda geçerli olması istenen parametreler +, hesaplarda kullanılmayacak parametreler ise - karakteri ile belirlenir. Böylece firma çalışma parametrelerinde tanımlanan mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve ek kesintilerden aktif şablona göre yapılacak hesaplarda dikkate alınmayacak olanlar hesap dışı bırakılmış olacaktır.
Puantaj kartları üretiminde, öndeğer kodu verildiğinde, tanımda geçerli olan parametreler dikkate alınarak aktif hesap şablonu üzerinden hesaplamalar yapılacak ve puantaj kartlarına işlenecektir.

Hesaplama şeklinin seçilmesi
Öndeğer tanımında mesai bilgileri için hesaplama şekli Net/Brüt alanında belirlenir. Hesaplama şekilleri listelenir ve seçim yapılır. Hesaplama şekli seçenekler şunlardır :
* Tanımlı olanı Bozma : Aynı dönem içinde birden fazla puantaj işlemi yapıldığında geçerlidir. Daha önce üretilmiş puantaj kartındaki tanım ödeme şekli olarak geçerli olacaktır. Aynı dönem için çalışana ait puantaj kartı yoksa bu seçenek bir anlam ifade etmez.
T Tanımı kullan : Firma çalışma bilgilerinde bu parametre için tanımlanan hesaplama şekli geçerli olacaktır.    
K Sicil maaş tipi : Sicil kartında belirtilen ücret hesaplama şekli kullanılır.
N Net : Hesaplamanın net ücret tutarına göre yapılmasını sağlar.          
B Brüt : Hesaplamanın brüt ücret tutarına göre yapılmasını sağlar.  

Ödeme Tipleri
Ücret hesabında kullanılacak ek mesai, ek ödeme, ek kesinti ve sosyal yardım başlıkları altında toplanan parametreler için ödemelerin hangi tipte yapılacağı A/G/S kolonunda kaydedilir. Firma çalışma parametrelerinde tanımlanan parametreler öndeğer penceresine aktarılır. Her bir parametre için ödeme tipi ilgili satırda kaydedilir. Ödeme tipi seçenekleri ve kullanımı şu şekildedir.
* Tanımlı olanı Bozma : Aynı dönem içinde birden fazla puantaj işlemi yapıldığında geçerlidir. Daha önce üretilmiş puantaj kartındaki ödeme tipi geçerli olacaktır. Aynı dönem için çalışana ait puantaj kartı yoksa bu seçenek bir anlam ifade etmez.
T Tanımı kullan : Firma çalışma bilgilerinde bu parametre için tanımlanan ödeme tipi geçerli olur.
K Sicil maaş türü : Sicil kartında belirtilen ödeme tipi kullanılır.
A Ay : Parametrenin aylık olarak hesaplatılması için kullanılır.
G Günlük : Parametrenin günlük hesaplatılması için kullanılır.
S Saat : Parametrenin saat olarak hesaplatılması için kullanılır.

Ödemeler
Ücret hesabında kullanılacak ek mesai, ek ödeme ve sosyal yardım başlıkları altında toplanan parametreler için ödemelerin yapılış biçimi Nakdi/Ayni kolonunda belirlenir. Hesaplanan ek mesai, ek ödeme ve sosyal yardım tutarları nakit olarak verilebileceği gibi ayni olarak da verilebilir. (Bu kolon yalnızca ek mesai, ek ödeme, sosyal yardım öndeğer tanım satırlarında yer alır.)
Tutar : Hesaplama değerinin girildiği, formüllendirildiği alandır.
Geçerli olacak katsayı : Tanımlanan öndeğer için hesaplamalarda dikkate alınacak katsayı, katsayı alanında belirtilir. Bu alanda formül tanımlanarak hesaplamaların buna göre yapılması sağlanır.
Gün : Puantaj hesaplarında kullanılacak öndeğer tanım satırlarında formüllendirme yapılarak öndeğer belirlendiği gibi doğrudan hesaplama değeri de kaydedilebilir. Özellikle mesai bilgileri tanım satırlarında hesaplamanın kaç gün üzerinden yapılacağı doğrudan gün sayısı verilerek kaydedilir. Gün alanı hesaplamalarda geçerli olacak gün sayısının belirtildiği ya da formüllendirildiği alandır. Gün sayısı ondalıklı olarak da verilebilir


Öndeğer Tanımlarında Formül Kullanımı
Öndeğer tanımlarında SGK Primine esas gün, vergi ödeme günü, toplam çalışma günü alanları ile tutar, katsayı, gün alanlarında formüllendirme yapılır ve hesaplanması istenen değerler belirlenir. Puantaj hesaplarında geçerli olacak parametreler için firma çalışma parametrelerinde ya da personel sicil kartında belirtilen öndeğerlerden farklı olarak ödeme ve kesinti formülleri tanımlanır ya da doğrudan ödenecek tutar kaydedilir.
Formül tanımlarında firma çalışma bilgilerinde belirtilen parametreler kullanılabildiği gibi sicil kartında kaydedilen alan bilgileri de kullanılabilir. Kategoriler başlığı altında toplanan parametreler ile personele yapılacak tüm ödeme ve kesintiler formüllerde kullanılır.
Parametre tanım satırlarında tutar, katsayı, gün alanlarından ulaşılan formül penceresinde tüm seçenekler matematiksel işlem ve fonksiyonlarla birlikte kullanılarak formüllendirme yapılır.
Formüllendirme penceresi 2 ana bölümden oluşmaktadır.
Formül bölümünde öndeğer tanımlarında kullanılacak formül bilgisi kaydedilir. Formüllendirme yapılırken kullanılacak olan parametre ve fonksiyonlar ise pencerenin alt bölümündeki alanlardan seçilir.
Parametre ve fonksiyonların yer aldığı bölüm üç ayrı kolonda görüntülenir.
 • Kategoriler
 • Parametreler
 • Fonksiyonlar

Kategoriler : Bu alanda formül tanımında kullanılacak olan parametreler kullanım şekilleri ve içerdikleri bilgilere göre sınıflandırılmış ve kullanım kolaylığı sağlanmıştır. Kategorilerden biri seçildiğinde bu grubun altında yer alan parametreler, Parametreler alanında görüntülenir. 
Parametreler : Seçilen gruptaki parametrelerin görüntülendiği alandır. Formülde kullanılacak parametre seçilerek formül alanına aktarılır. 
Fonksiyonlar : Formüllendirme işleminde kullanılacak fonksiyonların görüntülendiği alandır. Formülde kullanılacak fonksiyon seçilerek formül alanına aktarılır.
Seçilen parametre ve fonksiyonlar aritmetik işlemlerle birlikte kullanılarak formüllendirilir ve öndeğer kaydedilir. Yapılan formül tanımı, öndeğer tanım penceresinde ilgili alanda görüntülenir.

Parametre ve fonksiyon kullanımı
Puantaj hesaplarında kullanılacak formül tanımlarında;
 • Firma çalışma bilgilerinde kaydedilen alanlar
 • Genel çalışma bilgilerinde kaydedilen alanlar
 • Sicil kartları ve puantaj kartlarından kaydedilen bilgiler
 • Sicil kartlarında kaydedilen bilgiler doğrultusunda yapılan hesaplamalar
 • Sabit bilgiler kullanılır.
Tüm bu parametreler kullanım şekillerine ve içerdikleri bilgilere göre belirli kategoriler altında toplanmıştır.
Kategori alanı 6 seçeneklidir.
 • Hepsi
 • Genel Değişkenler
 • Alan
 • Grup
 • İşlem türü
 • Sabit
Yapılan seçime göre ilgili grupta yer alan parametreler, parametre alanında listelenir. 
Hepsi : Bu seçenekle formüllendirme işleminde kullanılacak olan tüm parametreler listelenir. 
Grup : Personelin puantaj bilgilerini oluşturan ve firma çalışma parametrelerinde belirlenen mesai, ek mesai, ek ödeme, sosyal yardım ve ek kesinti bilgileri bu başlık altında toplanmıştır. Her parametre seçeneği G harfi ile başlayan numaralarla listede yer alır. Grup seçeneği altında toplanan parametreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Grup Parametreleri

G1
Mesai
G2
Ek Mesai
G3
Sosyal Yardım
G4
Ek Ödeme
G5
Ek Kesinti

Formülde kullanılacak firma çalışma parametresi seçilir. Seçilen bu grup parametresi formülde alan, işlem türü ve sabit grupları altındaki parametreler ve fonksiyonlarla kullanılır. 
Alan : Bu başlık altında toplanan parametreler firma çalışma parametrelerindeki alan bilgileri ile puantaj alan bilgilerini içeren parametrelerdir. Her parametre seçeneği F harfi ile başlayan numaralarla listede yer alır. Alan parametre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Alan ParametreleriF1
Ödeme Tipi
F10
Katsayı

F2
Nakit Ödeme
F11
Döviz Türü

F3
Hesaplama şekli
F12
Özel Sigorta

F4
Gün
F13
Vergi Türü

F5
Saat
F14
Nete Dahil

F6
Birim Tutar
F15
TTF Dahil

F7
Net Tutar
F16
SGK Primine Tabi Oran

F8
Brüt Tutar
F17
Gelir Vergisine Tabi Oran

F9
işveren Hissesi
F18
Damga Vergisine Tabi Oran


İşlem Türü : Bu grup altında toplanan parametre seçenekleri, genel çalışma parametre tanımlarında kaydedilen işlem türü seçenekleridir. Her parametre seçeneği T harfi ile başlayan isimleri ile listede yer alır. işlem türü parametre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Türü ParametreleriT0
Hepsi
T8
Vergi iadesi

T1
Normal
T9
Nema Ödemesi

T2
Ücretli izin
T10
Kıdem Tazminatı

T3
Ücretsiz izin
T11
ihbar Tazminatı

T4
Diğer
T12
Borç

T5
çocuk Yardımı
T13
Yasal Kesinti

T6
Masraf
T14
ihbar Tazminatı Kesintisi

T7
Harcırah
Genel Değişkenler : Bu grup altında toplanan parametre seçenekleri firma çalışma parametreleri ve sicil kartlarındaki bilgileri içeren parametrelerdir. Her parametre seçeneği P harfi ile başlayan numaralarla listede yer alır. Alan parametre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Genel DeğişkenlerP1
Aylık Brüt Ücret
P17
Kümülatif Vergi Matrahı

P2
Aylık Net Ücret
P18
Toplam çalışılan Gün (Dönem)

P3
Saat Brüt Ücreti
P19
Toplam çalışılan Saat (Dönem)

P4
Net istihkak
P20
Ek Ödemeler Toplamı

P5
Günlük Net Ücreti
P21
Ek Kesintiler Toplamı (işçi)

P6
Saat Net Ücreti
P22
Sosyal Yardımlar Toplamı

P7
şirketteki çalışma Süresi (Yıl)
P23
Ek Mesailer Toplamı

P8
Yaşı
P24
Normal

P9
SGK Prim Ödeme Gün Sayısı
P25
Hafta Tatili

P10
Vergi Ödeme Gün Sayısı
P26
Fazla Mesai (1)

P11
Ters Bakiye
P27
Fazla Mesai (2)

P12
işe Giriş Tarihi
P28
Fazla Mesai (3)

P13
Derecesi
P29
Yemek Yardımı

P14
Sigorta Başlangıç Tarihi
P30
Ulaşım Yardımı

P15
Medeni Hali
P31
ikramiye

P16
Doğum Tarihi
Sabit : Bu grup altında toplanan seçenekler karşılaştırma değerlerini içeren parametrelerdir. Her parametre seçeneği C harfi ile başlayan numaralarla listede yer alır. Sabit parametre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Fonksiyonlar
Formüllendirme yapılırken parametrelerle birlikte fonksiyonlarda kullanılır. Kullanılacak fonksiyon seçilerek formül alanına aktarılır. Formül tanımında kullanılan bazı fonksiyonlar şunlardır :
PE(parametre,alan)
Bu fonksiyon parametrelerden P1000'den sonrası için kullanılır. Firma çalışma parametrelerine eklenilen her yeni parametre, puantaj öndeğerlerindeki parametreler listesine eklenir ve bunlar P1000 ve yukarısı olarak numaralanır. 
Örnek :
P1001: Normal
F7: Net tutar
PE (P1001,F7) formülü ile normal mesailere ödenen net tutarlar toplamı çağırılmış olur.
PESum (grup,tip,alan) 
Örnek :
G3 : Sosyal Yardım
T5 : çocuk Yardımı
F8 : Brüt Tutar
PESum (G3, T5, F8) formülü ile sosyal yardımlardan, tipi çocuk olanlara ödenen brüt tutar toplamı formülize edilmiş olur.
PESumF(grup,koşul,alan)
Sabitler PESumF ve IF fonksiyonlarda kullanılır. Her iki fonksiyonda da yer alan koşullar sabitler yardımıyla verilebilir. 
Örnek 1 :
G2 : Ek Mesai
F15 : TTF Dahil
C6 : Evet
F8 : Brüt Tutar
PESumF ( G2, F15 = C6, F8 ) formülü ile ek mesailerden, TTF'ye dahil olanların brüt tutarı gösterilmiş olur.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...